בס"ד

מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה:

רק אחרי שישראל צ ע ק ו רק אז הם נגאלו !

רק אם ישראל י צ ע ק ו רק אז הם יגאלו ! !

 

 

"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ו י ז ע ק ו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה.

וישמע אלוקים את נאקתם ויזכר אלוקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב..."

וכתוצאה מהצעקה - ה' פונה למשה:

 

"....ויאמר ה' (אל משה) ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ו א ת צ ע ק ת ם ש מ ע ת י מפני נוגשיו כי ידעתי את מכאביו. וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה... ועתה הנה צ ע ק ת בני ישראל באה אלי.. ..ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים"
(שמות פרק ב' פסוקים כג', כד', פרק ג' פסוקים ז' עד ט').

 

"ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ו א ת צ ע ק ת ם ש מ ע ת י מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו. וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא..."

(שמות פרק ג', פסוקים ז',ח').

 

" ו נ צ ע ק א ל ה' וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים..." (במדבר פרק כ' פסוק טז').

 

" ו נ צ ע ק א ל ה' אלוקי אבותינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדול ובאתות ובמפתים..."

(דברים פרק כו', פסוקים ז', ח').

"ואוציא את אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף.

ו י צ ע ק ו א ל ה' וישם מאפל בינכם ובין המצרים ויבא עליו את הים ויכסהו..."

(יהושע פרק כד', ו' ז').

"ויזעקו בני ישראל אל ה' ויקם ה' מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן קנז..."

"...ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה עשרה שנה: ו י ז ע ק ו בני ישראל אל ה' ויקם ה' להם מושיע את אהוד בן גרא בן הימיני..." (שופטים ג' פסוקים: ט', טו')

"...וימכרם ה' ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא... ו י צ ע ק ו בני ישראל אל ה' ...ותשלח (דבורה אשת לפידות) ותקרא לברק בן אבינעם..." (שופטים פרק ד')

"וידל ישראל מאד מפני מדין ו י ז ע ק ו בני ישראל אל ה', ויהי כי ז ע ק ו בני ישראל אל ה' על אדות מדין וישלח ה' איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם..." (שופטים פרק ו')

"ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמרת התיכונה אך הקם הקימו את השמרים ויתקעו בשופרות ונפוץ הכדים אשר בידם. ויתקעו שלשת הראשים בשופרות וישברו הכדים ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע ויקראו חרב לה' ולגדעון.... ויתקעו שלש מאות השופרות וישם ה' את חרב איש ברעהו ובכל המחנה וינס המחנה עד בית השטה..." (שופטים ז' פסוקים יט' עד כב').

 

ניצחון 300 לוחמי גדעון הושג בלי שימוש בנשק: רעש השופרות והצעקות ורעש שבירת הכדים ומראה אש הלפידים - המם את המדינים לפחד שהגיע לשגעון עד שהרגו איש את אחיו = הנפש הבהמית יצאה משיווי משקל!!

חיה מפחדת מרעש ואש !!...

 

ה' מלך העולם בעצמו אומר לישראל: רק אחרי שצעקתם אלי הושעתי אתכם ! ! !

 

"ויעברו בני עמון את הירדן להלחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאד. ו י ז ע ק ו בני ישראל אל ה' לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את אלוקינו ונעבוד את הבעלים, ויאמר ה' אל בני ישראל הלא ממצרים ומן האמרי מן בני עמון ומן הפלישתים: וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ו ת צ ע ק ו א ל י ואושיעה אתכם מידם. ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוקים אחרים לכן לא אוסיף להושיע אתכם.

לכו ו ז ע ק ו אל האלוקים אשר בחרתם בם המה יושיעו לכם בעת צרתכם..." (שופטים פסוקים ט' עד טו')

 

 

דוגמא איך צריך לצעוק לה' לבקש משיח עם שופרות - האזן עכשיו

 

 

 

כ י ב ו ש י ר י ח ו ב י ד י י ה ו ש ע :

 

"ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל העם הריעו כי נתן ה' לכם את העיר... וירע העם ויתקעו בשופרות ויהי כשמוע העם את קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את העיר..." (יהושע פרק ו' פסוקים טז', כ')

חומות האבן הבצורות של יריחו נפלו על ידי שבע הקפות עם תקיעת שבעה שופרות היבלים בכל אחת משבע ההקפות, כאשר בהקפה השביעית נוספו הזעקות הרמות של כל העם שהפילו את החומות!!

כלומר: שילוב של זעקה ותקיעות שופר בקוד שמים שקשור לשבע הקפות יכול להרוס מבנים אדירים בלי שימוש בכח פיזי !

על חומה בצורה אפשר להפעיל כוחות פיזיים רבים אבל היא לא תיפול! מצד שני ה' בורא העולם נתן פה קוד מסודות הבריאה איך אפשר להפיל אפילו חומה אדירה תוך שימוש בשבע הקפות עם שופרות וצעקות רמות בלי כל כח פיזי וללא מגע פיזי בחומה!

 

תדר תהודה

באופן דומה ידוע גם בפיזיקה שלכל מבנה יש תדר תהודה שהוא תדר מסוים המיוחד לכל מבנה - שאם מרעידים את המבנה בתדר זה, אפילו בעצמות כח זעירות - אז תוך זמן קצר של הרעדה מוגברות ההרעדות המושקעות לעוצמה אדירה שמזעזעת את המבנה עד להריסתו המוחלטת !!

לכן נדרש מחיילים הצועדים על גשר, שלא יצעדו בקצב אחיד כי אם קצב הצעדה תואם את תדר התהודה של אותו מבנה - אז הגשר סופג אנרגיה שמוגברת פי כמה ממה שהושקע בו והוא מתפרק בפתאומיות !!

 

החוקים הקיימים בעולם הפיסי זהים גם בעולם הרוחני:

בגן העדן, לפני החטא היה הקשר בין האדם לבורא ישיר וללא מחיצות, האדם ביקש - והקב"ה שמע וענה!

אחרי החטא נגזר "בזיעת אפך תאכל לחם" = האדם צריך להתאמץ , להזיע כדי להשיג מה שקודם התקבל בלא מאמץ ויש כבר מחיצה, חומה החוצצת בין האדם לבורא= חומת הסיטרא אחרא, היצר הרע והמקטרג שיש להתגבר עליהם כדי להגיע ישירות אל הבורא!

איך האדם יכול לשבור את החומה החדשה שחוצצת בינו לבין הקב"ה?!

בדיוק כפי שהפיל את החומה הפיסית ביריחו הבצורה: על ידי ביצוע הקפות בקבוצות של שבע הקפות כל פעם,

תוך השמעת הבקשות בצעקות בקול אדיר כאשר כל מילה מודגשת בצעקה באורך הזמן המקסימלי האפשרי

(מבחינת הנשימה) ובין בקשה לבקשה תוקעים בשופרות, בחצוצרות ומכים בתופים לסרוגין!!

הרמב"ם בהלכות תענית (פרק ד' פסוק יז') מזכיר למקרה של צרות שבאות על הישוב:

ש ב ע ברכות שמריעין ותוקעין לסירוגין בחצוצרות ובשופר כאחד!

 

היכן רואים שהקב"ה בעצמו מצוה בפירוש שעלינו לפנות אליו במקרה צרה בתרועות בליווי חצוצרות:

 

"וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות

ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאויבכם" (במדבר י', ט')

ה' מלך העולם בעצמו, שוב נותן את הצו להריע בקול רם ולתקוע בחצוצרות בכל עת צרה שלא תבוא

וזה התנאי שניושע ובקשתנו תתקבל! ראה בהמשך את דברי הרמב"ם לפסוק זה!!

 

"ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעק אל ה' אלוקינו וישענו מיד פלישתים.

ויקח שמואל טלה חלב ויעלה עולה כליל לה' ויזעק שמואל לה' בעד ישראל ויענהו ה'..." (שמואל א פרק ז')

 

"כאשר בא יעקב מצרים ו י ז ע ק ו אבותיכם אל ה' וישלח ה' את משה ואת אהרון ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה. וישכחו את ה' אלקיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלישתים וביד מלך מואב וילחמו בם .

ו י ז ע ק ו א ל ה' ויאמר חטאנו כי עזבנו את ה' ונעבד את הבעלים ואת העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו ונעבדך, וישלח ה' את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איבכם מסביב ותשבו בטח..."

(שמואל א' פרק יב').

 

"והיה לאות ולעד ל-ה' צבאות בארץ מצרים כי י צ ע ק ו

אל ה' מפני לחצים וישלח להם מושיע ירד והצילם" (ישעיהו פרק יט' פסוק כ').

 

מה עוד צריך יותר מזה: ה' מלך עולם מתחייב כאות וסימן לנצח: כמו שהיה במצרים שצעקתם ונשלח מושיע כך אם תצעקו אלי מהצרות ארד להצילכם!! הרי כולם נבוכים ולא יכולים לעזור לכם: לא אמריקה, לא הממשלה, לא הרמטכ"ל וצבאו, אפילו לא המנהיגים הרוחניים בדור זה.

 

 

 

"כי עם בציון ישב בירושלים בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך"

(ישעיהו פרק ל' פסוק יט')

 

כאמור, דבר ה' בפי הנביא ישעיהו: אם ת ז ע ק ו אלי אתן לכם אפילו ח נ י נ ה ! !

 

"בזעקך יצילך קבוציך ואת כלם ישא רוח יקח הבל והחוסה בו ינחל ארץ ויירש הר קדשה" (ישעיהו פרק נז')

 

"פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד" (ישעיהו פרק מה' פסוק כב')

 

ה' מלך העולם מזכיר שוב ושוב: "פנו אלי" - בעיקר בזמן צרה לפנות ישר אליו - ולא למדינות, לממשלות, לקואליציות, למהנדסים, לרמטכ"ל או לרבנים!

מחסור חמור בגשמים קיים כבר שנים כפי שבזמנו אמר אליהו הנביא לאחאב מלך ישראל: "חי ה' אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"!

אין גשמים והמפתח לגשמים הוא בידי אליהו הנביא שהוא גם מבשר המשיח ולא צועקים לקב"ה למשיח?!

אלא מקימים עוד ממשלות, בוחשים בקואליציות, מנסים לסחוט עוד הקצבות לעגל הזהב זה הרי לא יביא גשמים ולא משיח! אליהו הנביא קנא לשם ובתור שכזה, לחם בעבודת הבעל שהיתה קשורה בזנות וברדיפת עגל זהב! היום בארץ הזנות ורדיפת עגל הזהב פורחים וחוגגים - והמנהיגים הדתיים על מפלגותיהם - לא רק שלא מונעים זאת אלא שהם עסוקים בהשגת כספים וכספים: תורה במקום של טומאה לא תשמע - ושנואה על הקב"ה!

חילול שבת חוגג , מלחמת גוג ומגוג מתקרבת ה' חוזר ואומר "פנו אלי... כי אני אל" ולא פונים אליו לא צועקים אליו אלא פונים למימסד הדתי על הפירמידה של דרגותיו השם את עצמו במקום האלוקים ואומר: "פנו אלי, עיבדו לי, הכספים והכבוד - הביאו אלי"! לא סתם נשלח אליהו הנביא לבשר על המשיח חלק מעבודתו כשיתגלה יהיה לטפל בכל נביאי הבעל מחללי שם ה'.

 

מה מצווה ה' לעשות בימים אלו בבוא יום ה':

 

"קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית ה' אלוקיכם ו ז ע ק ו א ל ה' . אהה ליום כי קרוב יום ה' וכשד משדי יבא". (יואל פרק טו' פסוקים יד', טו')

 

"תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל יושבי הארץ כי בא יום ה' כי קרוב. יום חשך ואפלה יום ענן וערפל... ו ה' נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום ה' ונורא מאד ומי יכילנו. וגם עתה נאם ה' שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד... כי חנון ורחום הוא ארך אפיים ורב חסד ונחם על הרעה, מי יודע ישוב ונחם... ..תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה. אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה. בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי ה' ויאמרו חוסה ה' על עמך ואל תתן לנחלתך לחרפה למשל בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלקיהם". (יואל פרק ב')

 

ה' חוזר ודורש בפי הנביא יואל מה עלינו לעשות כדי שאולי נינצל מיום הדין הקרב: לערוך עצרות בבכי, במספד בזעקה ותקיעת שופר לקב"ה! כולם ישתתפו: גם עוללים, תינוקות, כוהנים , זקנים וטף!

ידוע שזעקת ילדים, גם למשיח נחשבת ביותר בשמים ומעוררת שמחה וחשוב לארגן בגני ילדים קריאות רמות למשיח, תהלוכות ילדים למשיח, ככתוב בתהילים פרק ח' פסוק ג':

"מפי עוללים וינקים יסדת עז, למען צרריך להשיבית אויב ומתנקם"! בכח הילדים אפילו להשבית אויב וצורר!!

 

גם הילדים והנערים המתקשרים מסרו בתיקשורים (דרך רבנים והוריהם) אותה דרישה: או שנצא לרחובות בשק ואפר ונצעק לקב"ה שיביא את מלכותו ויסלח לנו או שהקב"ה יביא אותנו לכך בכח! (ראה המשך)

באסון ורסאי - השרידים יצאו כמו בשק ואפר! מאסון מגדלי התאומים השרידים יצאו בשק ואפר!

וזה רק ההתחלה! שלא יאשימו אחר כך, בחוצפה את השמים "בגזרות"!!...

 

גם הרמב"ם בהלכות תענית (פרק ד' סעיף א') קובע שבעת צרה מוציאים תיבה לרחובה של עיר וכל העם מתקבצים ומתכסים בשקים ונותנים אפר על התיבה, על ספר התורה ואחד מן העם נוטל מן האפר ונותן בראש הנשיא ובראש אב בית הדין כדי שיכלמו וישובו וכל אחד ואחד נוטל ונותן אפר בראשו!!

 

"ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותמרות עשן, השמש יהפך לחושך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והיה כל אשר יקרא בשם ה' ומלט כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה... וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט... (יואל פרק ג' פסוקים ג' ה')

 

"והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו והשלישית יותר בה. והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלקי" (זכריה פרק יג' פסוקים ח', ט')

 

הנביא זכריה נותן מראש שישרד רק שליש מהעם במלחמת גוג ומגוג ומאותו שליש עוד פחות בהרבה ישארו לחיי הנצח כי ה' יעשה זיקוק: ישרד רק מי שקרא בשם ה'! מה "לקרוא בשם ה'"?!

הכוונה: מי שמשתדל בקיום מצוות ה', מרבה בצדקה, תובע משיח כמנהיג ומכספו וזמנו מזהיר את אחיו על הסכנה הקרבה ועל הפתרון: ה' מלך, משיח עבדו - מנהיג, תורת ישראל כדרך ודגש על צדקה!!

 

בגימטריה : "משיח" (358) + "אלקים" (86) = "מקדש" (444)

 

בית מקדש יבוא משמים רק אחרי שנצעק למשיח!

 

בזכות מה ניצלו אנשי נינווה?


"ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת, ויאמינו אנשי נינוה באלוקים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס שק וישב על האפר, ויזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדליו לאמור האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוקים בחזקה וישובו איש מדרכו הרעה... וירא האלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה" (יונה פרק ג')

 

מכל הנביאים שנשלחו הנביא היחיד שנשמעו לנבואתו וניצלו: אנשי נינוה!! בזכות מה?

בזכות צעקה לאלוקים הצום וחזרה מדרך הרע!

 

שימו לב: בנינוה אפילו המלך עצמו התכסה בשק וישב על אפר וזעק! גם הבקר והבהמות היו בצום!

ורק אז הוא נענה משמים והגזרה בוטלה.

 

המן הודיע שנה מראש על כוונתו להשמיד ולאבד את היהודים, אבל כל העם עם מנהיגיו - המשיך בחיי היומיום ורק מרדכי ואסתר התעוררו ופעלו!!... כל השאר חגגו כרגיל!... גם לפני השואה באירופה הארועים הקשים באו בהדרגה ולא בפתאומיות והצורר הכריז על כוונתו הסופית בגלוי שנים מראש, אבל המימסד הדתי היהודי היה בתרדמה!!.....

גם לפני חורבן בית ראשון ושני, אפילו כאשר נשלחו בידי ה' שליחים ונביאים המימסד הדתי הרשמי = בעלי השררה שתקו ואפילו התנגדו לשליחי האמת ומי שילם את המחיר הנורא פעם אחר פעם?! העם הפשוט!!.....

 

"וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך ותעזבם ביד אויביהם וירדו בהם וישובו ו י ז ע ק ו ך

ואתה משמים תשמע ותצילם כרחמיך..."... (נחמיה פרק ט' פסוק כח')

 

תהילים פרק ק"ז: ארבעה שיצאו מצרה לרוחה וניצלו בזכות ה צ ע ק ה ! !

 

א)    "תעו במדבר בישימון דרך... רעבים גם צמאים... ו י צ ע ק ו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם"

ב)    "ישבי חשך וצלמות, אסירי עני וברזל... כשלו ואין עוזר. ו י ז ע ק ו אל ה' בצר להם,

ממצוקותיהם יושיעם. יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק"

ג)     "אולים מדרך פשע ומעונותיהם יתענו... ויגיעו עד שערי מות ו י ז ע ק ו אל ה' בצר להם,

ממצקותיהם יושיעם"

ד)    "יורדי הים באניות... ויעמד רוח סערה.... נפשם ברעה תתמוגג ... וכל חכמתם תתבלע.

ו י צ ע ק ו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם, יקם סערה לדממה ויחשו גליהם....

פרק קז' תהלים מסתיים במשפט: ..."מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי ה'"!!

 

כל הארבעה שהיו בצרה: התועים בישימון, האסירים, הפושעים המתענים ויורדי הים בסערה

כולם נושעו מצרתם בידי ה' - רק אחרי ש צ ע ק ו ל קב"ה !!!

 

כפי שנאמר בסיום אותו פרק בתהילים: מי שהוא באמת חכם יתבונן על הנאמר בפרק ויבין שחסדי ה' ניתנים לאנשים בצרה גם אם לפי מאזן מעשיהם באותו רגע נתון לא היתה מגיעה להם הצלה

בתנאי ש צ ע ק ו ממש לקב"ה לעזרה!

היתכן שהקב"ה יעזור ויציל חיים של אנשים הנמצאים בסכנת חיים רק משום שצעקו אליו!?

מבלי לדרוש קודם דרישות ולהתנות את העזרה בתנאים כל שהם?!

התשובה: כן! למה? כיון שהקב"ה כמו אבא לילדיו ואב הוא רחמן לילדיו גם אם חטאו ועזבו אותו וסמכו על אבות שקר מדומים!! אבל אם בשעת צרה שומע האבא את צעקות ילדיו והצעקות לעזרה מופנות אל האבא ולא לממשלה, לאמריקה וכו' אז האבא קודם יעזור, אחר כך יבואו החשבונות הרגילים!

הילד שהיה בסכנה ניצל וקיבל עוד מרווח זמן קצוב לתקן מעשיו בזכות שבחר לעזוב את התלות באלילי שווא ולשוב לאביו האמיתי שבאמת דואג לו אפילו השיבה מתבטאת רק בצעקה, אבל לפחות צעקה ממשית ומתמדת ולא רק תפילה השיגרתית על בטן מלאה ליד המזגן!

מובן שכיסוי מושלם להצלה יהיה אם נלווה את הצעקה במעשים לשוב לה' ולצדקה.

 

"פני ה' בעשי רע, להכרית מארץ זכרם. צ ע ק ו וה' שמע, ומכל צרותם הצילם" (תהילים פרק לד' פסוקים יז', יח')

ראה דברי הרב ניסים יגן בכותל המערבי על פסוק זה:

אפילו רשעים, עושי רע שהקב"ה רצה להשמידם אם רק יצעקו: ה' יצילם!!...

צעקה תביא גאולה: מתוך ספר "אוצרות אחרית הימים":

 

ליקט יהודה חיון - הספר אושר בידי רשימת רבנים המופיעה בהקדמת הספר

 

ביום הדין בבית דין שמים ישאלו אותך: מה עשית ופעלת כדי לקרב את הגאולה!!

 

"אמרו חכמים: בשעה שמכניסין אדם לדין שואלים אותו: ציפית לישועה!?" (שבת דף ל"א ע"א)

 

"באומרו לישועתך קיווינו, כיון למה ששואלים אחר מיתתו: ציפית לישועה!?

   

ולכן תכוין שאתה מן המקוים לישועתו" (אורח חיים סימן קי"ח, ס"א).

 

כלומר אחת השאלות העיקריות שנשאל אדם (הנשמה) בבית דין שמים היא: "ציפית לישועה?!"

יכול יהודי להאמין בכל י"ג עיקרי האמונה וכל חייו לעסוק בתורה ומצוות באופן מושלם אבל אם לא היתה בו ציפיה מוחשית שמתבטאת במעשים לביאת המשיח אז הוא לא יכנס לגן העדן! אם רק הזכיר צפייתו בתפילה אבל לא צעק כל יום ממש למשיח, מכספו לא פירסם זאת לאחרים ולא הרעיש אז למעשה כפר בעיקרון ה י"ב של ציפיה למשיח ולא יזכה לחיי נצח בגן העדן!

 

 

כל נשמה נשבעת לשכינה!!

 

כל נשמה שיורדת לעולם מתחייבת קודם בשבועה לפני השכינה שהיא תפעל לפרסם שם ה' בהקשר למשיח

כי רק דרך משיח תתאחד השכינה עם הקב"ה. בגלל חטאינו גלתה השכינה ומי שרק עסק במצוות ולימוד תורה

אבל לא צעק למשיח ולא הרעיש לאחרים יתן את הדין לפני השכינה והפסיד חיי נצח!

 

לעומת זאת, כאשר אין עם ישראל מצפים לגאולה לא זו בלבד שהגאולה מתרחקת מהם, אלא אף צרות וגזרות רבות מתחדשות עליהם:

"כל אותם אלפים שנפלו, לא נפלו, אלא שלא ביקשו את בית המקדש"

(מדרש שוחר טוב, תהילים י"ז)

 

"כל ההשמדות שהיו, הסיבה הקרובה לכך היא, מפני חסרון אבל על ירושלים"

(סידור היעקב"ץ הלכות תשעה באב)

 

"יותר משאנו רוצים שיבוא (המשיח), רוצה הוא לבוא, ברם הוא לא יבוא אלא אם כן כל ישראל יחכו ויצפו לו!"

(החפץ חיים)

 

 

ראה פירוט מעניין: הגאולהתבואבצעקהלפיגימטריה!

 

 

רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בספרו "אור יחזקאל" במאמר אמונת הגאולה:  

"כי זאת עלינו לדעת שרק אלו אשר ציפו לגאולה הם יזכו לראותה

וכשם שמצינו לגבי יציאת מצרים שיצאו אחד מחמשה, ויש אומרים אחד מחמישים"

 

 

לעמוד הבית

 

מה לעשות כדי להינצל ממלחמת גוג ומגוג?!

 

למה המשיח אינו מתגלה? - לחץ כאן