בס"ד


 

דברי הרב כדורי על המשיח: בשיעורו בשבת כ"ו תשרי ה'תשס"ו / 29.10.2005:
● נשמת משיח התעברה באדם מישראל
● המשיח כמנהיג לא יישב בשום לישכה, אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים, שביניהם גם כלי התקשורת
● המשיח יתגלה בתחילה לבודדים שיידעו על היותו משיח: לאו דווקא לגדולי תורה, אלא גם לכאלו המזהים כח הנהגה מבלי יכולת להסבירו!
● רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים, אך עד כה לא ידעו שזהו המשיח
● סודו של המשיח (זהותו) הינו סוד חצי מדינה.
עדכוני י"ד באדר א' ה'תשע"ד / 14.2.2014


 

* דברי הרב כדורי על המשיח: בשיעורו בשבת כ"ו תשרי ה'תשס"ו / 29.10.2005:


הרב כדורי: נשמת משיח התעברה באדם מישראל

 

 

אנו כבר נמצאים בתקופה הראשונה של משיח בן דוד. בתקופה זו עסוק המשיח בקירוב רחוקים אל עולם התורה. הרב הסביר כי "התהוותה התאחדות של שני המשיחים" (משיח בן יוסף ומשיח בן דוד) ושניהם הינם שתי דרגות בהתגלות המנהיג המשיחי.

 

הגאולה, שתוביל למצב של שלום עולמי וחיי אושר, מגיעה דווקא על-ידי אדם שהופך למנהיג וכל מערכות השילטון נמסרות בידיו. סימן ההיכר של הנהגתו הוא להוביל את ישראל בדרכי נועם ואהבה ללכת בדרך היהדות, ולקבץ בפיו ובדיבורו את נידחי ישראל מכל רחבי העולם.

 

יכולת הנהגתו של המשיח נובעת מכושר דיבורו, מחיתוך האותיות בפיו, ודבריו, המתיישבים בקלות בדעתם של רבים, יהיו דבר דבור על אופניו. מילותיו תהיינה מדודות, ואינן ניתנות להטייה. אמירותיו תתגשמנה מעצם דיבורו. המציאות תיברא מעצמה אחר דיבורו.

 

המשיח כמנהיג לא יישב בשום לישכה, אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים, שביניהם גם כלי התקשורת. הרב כדורי יונק סימוכין לכך שכלי התקשורת יהוו כלי-שרת בידיו של המשיח מדברי הרמב"ם, הנחשב לגדול הפוסקים בנושאים גאולה ומשיח, שגילה שלעתיד לבוא תגיע הטהרה לעולם באותם כלים שהגיעה הטומאה לעולם. במילים אחרות יטהר את הכלים הטמאים.

 

שלטונו יהיה נקי לחלוטין מכל תאוות של שררה ומניעים אישיים או מפלגתיים ובזה ייחודו. בתקופת השלטון שלו ישרור אך צדק ויושר.

ועל מי ששואלים ותמהים כיצד אפשר לומר על אדם כלשהו בזמננו שהוא משיח אמר הרב "לא מדעת הם מדברים".

 

האם יאמינו בו כולם מיד? אין הכרח כזה; משיח יתגלה ויתכסה ושוב יתגלה ויתכסה בטרם יוכר כמשיח. אף לעצמו לא יתגלה כמשיח, אלא יפעל את פעולותיו כיהודי פשוט. יהיו שיאמינו בו ויהיו שלא יאמינו בו - כך יהיה בתחילה.

 

המשיח איננו מביט על אדם מישראל כ"חילוני" או "דתי", וייתכן אף שלמי שאינם שומרי תורה ומצוות יהיה קל יותר לקבלו, מאחר שתודעתם האמונית פרוצה לחלוטין וכמהים הם לעניינים רוחניים כפי שקורה היום.

 

שני שלבים בולטים וברורים בהתגלותו: הראשון, הוא מתחיל בפעולות המבססות וקובעות את מעמדו כ"בחזקת משיח" מבלי ידיעתו, בשלב השני יתגלה המשיח לבודדים (שיידעו על היותו משיח. לאו דווקא לגדולי תורה, אלא גם לכאלו המזהים כח הנהגה מבלי יכולת להסבירו), ולאחר מכן יתגלה המשיח לכלל.

 

בהתגלותו לכלל יהיה הדבר בהיסח הדעת, וכשיתגלה יתמהו רבים: מה, זה הוא?!

שכן רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים, אך עד כה לא ידעו שזהו המשיח.

 

כאשר נשאל על-ידי הנוכחים בשיעור במי המדובר השיב: "מי שיודע על המשיח לא מדבר, ומי שמדבר זו הראיה שאיננו יודע, אבל סודו (של המשיח = זהותו) הינו סוד חצי מדינה..."

 

לכתבה המלאה – שיחת הרב כדורי בשיעורו בשבת –
כ"ו תשרי ה'תשס"ו / 29.10.2005

http://www.news1.co.il/archive/001-D-84163-00.html

 

עד כאן דברי הרב כדורי על המשיח כפי שמסר לפני 10 שנים.

 הרב דוד הכהן: מסביר את דברי הרבי יצחק כדורי זצ״ל על המשיח
האזנה באודיו mp3:

לחץ כאן
שאלה מתבקשת!

 

אם המשיח נמצא כאן ופועל לפחות 10 שנים, והוא למעשה מוכר לחצי מדינה (כי הוא משתמש בתקשורת להפצת דבריו) אבל לא חושבים שהוא המשיח: מדוע אינו מתגלה?!

 

תשובה:

 

המשיח יתגלה, כפי שגם גואל ראשון משה התגלה: רק אחרי שיצעקו בקול רם לבקשו!

רק אחרי שיוכיחו ציפייה למלכות ה' דרך משיח: בשלטים, דגלים, מודעות, תהלוכות, שלטים בחזית הבית וכינוסים למשיח!

 

בקרוב יעמוד כל אחד מישראל למשפט נורא של מלך המשיח, גם בבית דין שמים ישאלו: מדוע עיכבתם את הגאולה ולא צעקתם כל יום ל- ה' לבקש משיח כפי שציווה ה'?! בסופו של דבר, ממילא יצעקו כולם בקרוב ממש כשיבואו אירועי אימים כמותם לא היו לעם ישראל בעבר! מקורות של גדולי ישראל: רק בצעקה יתגלה המשיח!!

עדכוני י' באב ה'תשע"ה / 26.7.2015

 

מאחר וכמעט איש אינו צועק לבקש משיח, אזי ה' יביא שכולנו נצעק לבקש משיח!

המחיר יהיה: יסורים, גזירות, מלחמות ואסונות שבעקבותיהם...

כפי שבמצרים צעקו בני ישראל: רק אחרי שראו את ילדיהם נזרקים לתנינים ביאור!

 

לא יהיה בקרוב אדם שלא יצעק ל- ה' לעזרה!

 

"עת צרה ליעקב וממנה יוושע":

 

למה צריך צרה כדי להיושע?...

 

כי בלי צרה: מסרבים לצעוק לבקש משיח, למרות שיש ציווי לצעוק!

 

הרמב"ם הזהיר שאם לא יצעקו בעת צרה, הרי זו דרך אכזריות והדבר יביא לחמת קרי – ליותר צרות ומכות, שאז ודאי וודאי שיצעקו!

 


הלכות תענית - פרק ראשון

 

א}  מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו:

 

ב}  ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם:

 

ג}  אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי:

(הרמב"ם)

 

כך גם הרבי מלובביץ דרש לפני 23 שנים(!) בשיחתו כ"ח ניסן ה'תשנ"א 1991: אילו הייתם צועקים באמת – משיח היה בא!

אבל אין אפילו אחד בחב"ד שצועק לבקש משיח...

כן צועקים בחב"ד ובשאר המגזרים: אחרי אסונות... תאונות... מחלות... דכאונות...

 

 

הרב מנחם שניאורסאהן (הרבי מלובביץ): 
שיחת כ"ח ניסן התשנ"א "ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!!"הרב יצחק כדורי נפגש עם הרבי מלובביץ (לפני 25 שנה): מדברים על משיח וגאולה!

 
הוראת הרבי מליובאוויטש: פירסום מידי בעיתונות על ביאת המשיח: "יש לפרסם את הידיעה המשמחת על ביאת המשיח תיכף ומיד, לכל קצווי תבל"
מתוך שיחת כ"ו כסלו ה'תשנ"ב.

עדכוני י"ב בטבת ה'תשע"ג / 25.12.2012

* דבר אליהו הנביא:
המשיח נמצא בארץ! רבים ראו אותו בחלום!
המקובל אברהם כהן, דוד אבוחצירא, ואחרים יודעים המשיח נמצא בארץ!

עדכוני ט"ו באייר ה'תשע"ג / 25.4.2013

הרבי מלובביץ צדיק, אבל לא כן המשיח.
מדוע מי שנבחר כמשיח, אכן המשיח.

עדכוני י"ח באדר ה'תשע"ג / 28.2.2013

דבר אליהו הנביא על המקור של נשמת המשיח.

* על קין והבל.

* על הכלב שילדים צחקו ממנו... נראה מי צוחק אחרון!...

עדכוני ג' בניסן ה'תשע"ג / 14.3.2013

לקט מהמסרים האחרונים של הרב ניר בן ארצי:
איראן תתקוף את ישראל בקרוב! ● המשיח פועל במלוא עוצמתו! כשעם ישראל יבקשו את המלכת מלך המשיח – יקבלו! ● הדור הזה זכה ונבחר לבקש את המלכת מלך המשיח! ● שישה שערים של הגאולה נפתחו בעם ישראל, בארץ ישראל. נשאר לשער השביעי של מלך המשיח להתגלותו, מלך המשיח נסתר וגלוי, נסתר וגלוי, עד שיופיע בשיא הדרו, בהפתעה, ליום ההמלכה בכדור הארץ!

עדכוני כ"א בטבת ה'תשע"ד / 24.12.2013

ר' חיים קנייבסקי יוצא נגד הזלזול בהכנה למשיח וטוען כי בגלל מלחמה מסויימת שכחו כי מי שאינו מצפה יום יום למשיח כופר בעיקר.
* על חסידים שוטים שהולכים אחר רבנים סוטים כמו מוטי אילון, אליעזר ברלנד ויעקב דויטש

עדכוני ז' באלול ה'תשע"ג / 13.8.2013

1) הרבנית קנייבסקי אמרה שהמשיח כבר פה אבל רק צריך להתגלות.

2) אלדד יניב על המפכ"ל יוחנן דנינו

עדכוני כ"ו בשבט ה'תשע"ג / 6.2.2013
מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.