בס"ד


 

רבי שמעון בר יוחאי לא ביקש שיעלו אליו לציון במירון בל"ג בעומר כדי לזכות בברכות אישיות לישועה מהצרות!
רבי שמעון בר יוחאי כן הזהיר: "כל אותן אלפים שנפלו במלחמה בימי דוד, לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש"!... (מדרש תהילים מזמור יז').
עדכוני י"ז באייר ה'תשע"ו / 25.5.2016


* רבי שמעון בר יוחאי לא רוצה לראות כל שנה פסטיבלים של המוני עם ישראל שמגיעים לציון שלו במירון לעשות "תיקונים" מתוך תקווה לזכות בישועה פרטית!

 

רבי שמעון בר יוחאי רוצה שהבאים אליו יבקשו ישועה וגאולה לעם ישראל: משיח!

 

 

רק כאשר יבוא משיח, ירד בית המקדש, תהיה תחיית המתים, ה' מלך העולם ישוב למקומו בירושלים של מעלה, והשכינה תתאחד עמו!

המשיח יעשה "תיקון" חטא אדם וחוה, שהרי ה' גנז את אורו של משיח מבריאת העולם לעתיד לבוא לחסל את השטן, יצר הרע ואת כל עובדי עבודה זרה וכו':

 

ומובא בפסיקתא רבתי: ''קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ה' עליך זרח'', זה שנאמר ברוח הקודש ע''י דוד מלך ישראל ''כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור'' (תהלים לו י), כנגד מי אמר דוד את המקרא הזה? לא אמרו אלא כנגד כנסת ישראל. אמרו לפני הקב''ה: רבוש''ע! בשביל התורה שנתת לי שנקראת מקור חיים, אני עתידה להתענג באורך לעתיד לבוא. מהו ''באורך נראה אור'', איזה אור שכנסת ישראל מצפה? זה אורו של משיח, שנאמר: ''וירא אלהים את האור כי טוב'' (בראשית א ד), מלמד שצפה הקב''ה בדורו של משיח ובמעשיו קודם שנברא העולם וגנזו למשיח ולדורו תחת כסא הכבוד שלו. אמר שטן לפני הקב''ה: רבוש''ע! אור שגנזו תחת כסא הכבוד שלך, למי? אמר לו: למי שהוא עתיד להכלימך ולהחזירך בבושת פנים, א''ל: רבוש''ע! הראהו לי. א''ל: בא וראה אותו. וכיון שראה אותו נזדעזע ונפל על פניו ואמר בודאי זהו משיח שהוא עתיד להפיל לי ולכל שרי עובדי אלילים בגיהנם, שנאמר: ''בלע המות לנצח ומחה אדני ה' דמעה מעל כל פנים'' (ישעיה כה ח). באותה שעה מתרגשים העובדי אלילים ואומרים לפני הקב''ה: רבוש''ע! מי הוא זה שאנחנו נופלים בידו, מה שמו ומה טיבו? א''ל הקב''ה: אפרים משיח צדקי שמו. ומגביה קומתו וקומת דורו ומאיר עיני ישראל ומושיע עמו, ואין כל אומה ולשון יכולה לעמוד בו, שנאמר: ''לא ישיא אויב בו, ובן עולה לא יעננו'' (תהלים פט כג), וכל אויביו וצריו מתכתתים מתבהלים ובורחים מלפניו, שנאמר: ''וכתותי מפניו צריו'' (תהלים פט כד).

 

אין ברכה לבאים לפסטיבל ל"ג בעומר במירון, כמו שאין ברכה למתפללים המרחיקים לכת לאוקראינה מדינת הרשע, לקבל ברכה פרטית מהצדיק ר' נחמן מברסלב!

 

רבי שמעון בר יוחאי  אף אומר, כי העדר הציפיה והבקשה על הגאולה, מעורר קיטרוג קשה:

 

"כל אותן אלפים שנפלו במלחמה בימי דוד, לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש"!!...

(מדרש תהילים מזמור יז').

 

לפי הזוהר הקדוש: כל שכר העולם הבא תלוי רק בצפיית הגאולה!

 

ומובא (בזוה"ק בהקמת בראשית דף ד' ע"א) וז"ל קלא נפיק דהיינו ממתיבתא דלעילא מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר בשעתא שמלכא פקיד לאילתא, ואתייקר ואתקרי מלכא מכל מלכין דעלמא, מאן דלא מצפה דא בכל יומא בהאי עלמא לית ליה חולקא הכא עכ"ל, הרי תראה מדברי זה"ק האלו שכל שכר העולם הבא תלוי רק בצפיית הגאולה, שמי שלא מצפה לזה בכל יום אין לו חלק בעולם העליון ח"ו.

 

"כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו (מאשימים את הדור) כאילו החריבו."

(ירושלמי יומא א, א)

 

כלומר כל דור שלא נבנה ביהמ''ק בימיו, צריך לראות כאילו היה ביהמ''ק בנוי בימיו ונחרב לנגד עיניו.

 

אם לכאורה נחרב בית המקדש בדור זה, מה לפסטיבל ל"ג בעומר שבו מבטיחים ניסים פרטיים בלי לבקש: משיח – בית מקדש – ומלכות ה' לנצח נצחים!!

 

המשיח יתגלה רק אם נוכיח ציפייה למלכות ה' דרך משיח בצעקה כפי שהיה בגאולה ראשונה!

 

רק אחרי שישראל צעקו הם נגאלו
מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה: רק אחרי שישראל צעקו – רק אז הם נגאלו ! רק אם ישראל יצעקו – רק אז הם יגאלו!

עדכוני י' באב ה'תשע"ה / 26.7.2015

 

במקום שהרבנים ידרשו מעם ישראל להגיע למירון בל"ג בעומר ולצעוק שם בקול רם, בלי הפסקה לבקש משיח: הם מבטיחים הבטחות שווא ל"ניסים ונפלאות" פרטיים!!

 

אין פלא כפי שאמר והזהיר רשב"י – שנופלים מעם ישראל במלחמה, וצרות רודפות צרות!!

 

רבי שמעון בר יוחאי לא חפץ בפסטיבלים, וברכה לא תהיה למשתתפים!

ההיפך! כל יום שעובר והעם לא צועק לבקש משיח, ולא מוכיחים ציפייה למשיח בדגלים, בשלטים ובמודעות: גוברות הגזירות הקשות גם בציבור החרדי והדתי!

 

בין "הגאונים הצדיקים" שמבטיחים "ניסים ונפלאות" למשתתפי הפסטיבל במירון, נמצא גם הרב דוד גרוסמן שלא התבייש להיות הרב שחיתן את המופקרת בר רפאלי שמחטיאה את עם ישראל בפריצותה.

 

"גרוסמן" = 359 = "שטן"

 

איזו ציפייה מראה "הגאון הצדיק" גרוסמן לבית המקדש: לא דגל משיח! לא צעקה לבקש משיח! לא דיבור אפילו על ציפייה למשיח!

 

כך תוכיח ציפייה לבית המקדש: לחץ כאן


לפי רבי שמעון בר יוחאי (מדרש שמואל ), אין ישראל רואים סימן ברכה לעולם עד שיחזרו ויבקשו את שלושתם: מלכות שמים, מלכות בית דוד (משיח) ובית המקדש!
איך ומתי יבקשו זאת: באחרית הימים! בימים אלו ממש: בעקבות פחד נורא! בושה! אכן ימי הפחד האטומי קרובים!

עדכוני ד' באב ה'תשע"ה / 20.7.2015

המקובל חיים שבילי מתאר לפי הנביאים יחזקאל, זכריה ויואל כחלק מארועי גוג ומגוג: מסגד עומר ושאר המסגדים והכנסיות בירושלים, יעלמו באדמה ברעידת האדמה הגדולה בירושלים! האם ביבי ובוגי כבר מכינים מעצר מנהלי לנביאים יחזקאל, זכריה ויואל?!

עדכוני כ"ז בחשון ה'תשע"ו / 9.11.2015

רבי משה שטרנבוך: "אנחנו מקובלים איש מפי איש עד הגר"א שמלכות רוסיה תתגבר קודם ביאת משיח, ובשעה שהרוסים יכנסו בשערי איסטנבול בירת טורקיה, יש למהר ללבוש בגדי שבת ולצפות למשיח ● "אם משיח לא יבוא עכשיו, עלולים לבוא צרות עצומות שלא היה מאז הייתה ישראל לגוי" ● גם הצרות מבני ישמעאל הם בכלל חבלי משיח, ולא יישאר מבני ישמעאל שריד ופליט בשעה שנעשה תשובה ונחיש את ביאת משיח

עדכוני כ"ב בכסלו ה'תשע"ו / 4.12.2015


1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.