בס"ד


 

הרב שמואל אליהו: דור שהוא מצפה למלכותי (משיח) - מיד הם נגאלים! ישאלו אותך בבית דין שמים "ציפית לישועה": בלי השתדלות ממשית מעשית - רק תפילה: לא מספיקה!
עדכוני י"ד בסיון ה'תשע"ז / 8.6.2017


1) הרב שמואל אליהו: דור שהוא מצפה למלכותי (משיח) - מיד הם נגאלים!

 

צִפִּיתָ לִישׁוּעָה? – צִפִּיתָ לקיום דברי הנביאים בימיך?

 

הגמרא אומרת, כי כשמגיע האדם לעולם העליון שואלים אותו כמה שאלות. אחת הראשונות שבהן היא: צִפִּיתָ לִישׁוּעָה? והסביר רש"י: האם ציפית לקיום לדברי הנביאים? (מג"א קנו ס"ק ב). וכתב על זה הר"ן: "ועוד צריך לבאר: 'צפית לישועה בימיך', כי עיקר הכוונה במילה ישועה היא על הגאולה העתידה ולא על הישועה מהצרות פרטיות. ולכן צריך לכוון על כך בעיקר כשאומר בתפילה 'כי לישועתך קוינו כל היום'" (האר"י פרי עץ חיים שער העמידה).

כל שחיכה למלכותי - אני בעצמי מעיד בו לטובה

 

ובמדרש (פסיקתא רבתי פרשה לד) מובא שהקב"ה מכריז להם לכל צדיקי דור ודור. "אמר להם: צדיקי עולם. אע"פ שדברי תורה צריכים הם עלי שחכיתם לתורתי ולא חכיתם למלכותי. שבועה היא לפני שכל שחיכה למלכותי - אני בעצמי מעיד בו לטובה". וכתב על כך בעל המשנה ברורה (צפית לישועה פרק ג): הרי אפילו שמצדיקים המחבבים את התורה דורשים מהם על הציפייה לישועה (ראה אור החיים ויקרא כה כה).

 

הציפייה הזאת תמנע מאתנו בושה כשישאלנו אותנו בבוא העת: צִפִּיתָ לִישׁוּעָה? וגם נזכה לראות בשמחת הגאולה, שכך אמרו חכמים: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. כדכתיב: 'שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה'" (תענית ל'). ואיתא בילקוט איכה (רמז תתקצז): בשעת חורבן הבית אמר יצחק אבינו לפני הקב"ה, רבש"ע שמא אין חזרה לבנים? והשיב הקב"ה אל תאמר כך, יש דור שהוא מצפה למלכותי, מיד הם נגאלים, שנאמר "ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם" (בעל המשנה ברורה בספרו צפית לישועה פרק ג).

 

ולא רק לגאולה העתידה מועילה הציפייה הזאת, כי אם גם לצרות פרטיות. שכן כתב מהר"י צמח (בהערות לפרי עף חיים שער העמידה; שערי תשובה קיח): "וגם אני מכווין לצפות לישועת ה' שעושה עמנו להצילנו מכמה פגעים רעים בכל יום ובכל רגע ומצאתי תועלת גדול כמה פעמים לעתות בצרה בזה".

 

 

מאותם שלא ציפו לגאולה יבקש ה' עלבון הבית העלוב

 

לפי אור החיים הקדוש (ויקרא כה כה), הגאולה מתחילה במאיסת הגלות ובאהבת הארץ הלכה למעשה. "והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שלחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם".

 

ואותם אנשים שלא מעוררים את העם לגאולה – ייתנו את הדין "ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב". מסורת בעם ישראל כי הדברים החמורים של אור החיים הקדוש התממשו בימי עזרא הסופר, שאחרי קריאתו של כורש ליהודים לעלות ולבנות את בית המקדש עלו רק 40 אלף מהם, ואותם שלא עלו אמרו: בית המקדש השני לא מפואר ומשובח, והיהודים שעלו לא מושלמים בתורה ובמצוות (כמבואר בספרי עזרא ונחמיה). והרי בסופו של דבר עתיד המקדש להיהרס שנית וכולם יגלו מאדמתם, אם כן למה לנו להכפיל יגוננו פעם אחרת? טוב לנו לעמוד במקומנו ולעבוד את ה' (עיין כה"ח סימן ס"ו ס"ק מו בשם סדר היום).

 

למאמר המלא לחץ כאן

 

 

 

מדקה 24:00 מסביר הרב על הציווי לציפייה לגאולה ומשיח וגם לעזיבת הגלות ועליה לארץ: שניהם באופן מעשי ומוחשי! לא רק בתפילה!

 

 

 


כאשר שואלים כל נשמה בבית דין שמים "ציפית לישועה", הכוונה לציפייה כמתואר כאן:

 

בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.

 

 

סוף דבר

 

עורו ישנים!

 

לא תוכלו לומר ביום גילוי המשיח בקרוב: "לא ידעתי! לא שמעתי"!

 

כל מי שלא הוכיח ציפייה למשיח בצעקה, בעצרת, בפרסום וכו':
שלא יבוא בטענות, להפתעה שמחכה לו בקרוב ממש ביום בו יכריז אליהו הנביא על המשיח!

 

מי חושב לעצמו שיזכה לראות משיח ולזכות בחיי נצח, בית מקדש, לראות תחיית המתים וכו', מבלי שהוכיח ציפייה למלכות ה' דרך משיח במעשים ובמסירות נפש??!!

 

1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.