בס"ד


 

מה נעשה כדי שהמשיח יתגלה היום
עדכוני כ"ד בסיון ה'תשע"ו / 30.6.2016

* המשיח נמצא בישראל ופועל כבר שנים!

 

כך אמרו גדולים בישראל כמו הרב יצחק כדורי, הרבי מלובביץ', הרב חיים קנייבסקי ואחרים...

 

גם כל הסימנים שניתנו לדורו של משיח: כבר מתקיימים...

 

 

שאלה! מדוע אם כך, המשיח אינו מתגלה?!

 

תשובה! המשיח יתגלה ביום שבו העם בישראל יצעק ל- ה' בקול רם ממש לבקש את המשיח:

 

" ה' מֶלֶךְ הָעוֹלָם אָנָּא שְׁלַח לנו את מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד מיד!!"

 

ממש כפי שהיה בגאולה ראשונה:

ה' שלח את משה לגאול את עם ישראל, רק אחרי שצעקנו בקול ל- ה'!

 

 

{ז} ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו: {ח} וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי: {ט} ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם: {י} ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים

(שמות, ג')

 

 

רבי חיים ויטאל, תלמיד האר"י כתב על תקופתנו, לפני 400 שנים:

 

"עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל (איסלם). וגלות חמישית זו שהיא אחרונה לכולם, קשה מכולן, והיא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם ."

 

מסביר רבי חיים ויטאל את הפסוק בתהלים (קכ"ד) "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם..." - "שזה מדבר אודות הגלות האחרונה באחרית הימים: שנקראת גלות ישמעאל על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם אל ויענם... ואין לנו תקוה אחרת... וזהו שנאמר עזרנו בשם ה'".

 

"ולמה נקרא שמו ישמעאל, שעתיד הקב"ה לשמוע בקול נאקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר (תהילים נ"ה) ישמע-אל ויענם"!

(פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"א)

 

וזה לשון רבינו בחיי (שמות ב, כ"ג): "ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה" - כי אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה, אלא מרוב שצעקו אל ה' מן העבודה קיבל תפילתם... לרמוז כי [בזה] תלוי ביאת הגואל".

 

 

כך מבטיח לנו ה': אם תצעקו אלי, אשלח לכם מושיע!!

 

וְהָיָה לְאוֹת וּלְעֵד לַ-ה' צְבָאוֹת בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם כִּי יִצְעֲקוּ

אֶל ה' מִפְּנֵי לֹחֲצִים וְיִשְׁלַח לָהֶם מוֹשִׁיעַ וָרָב וְהִצִּילָם

(ישעיהו פרק יט' פסוק כ')

 

 

בבית דין שמים, אחת השאלות העיקריות שישאלו כל אחד: "ציפית לישועה"?

 

"אמרו חכמים: בשעה שמכניסין אדם לדין – שואלים אותו ציפית לישועה?!"

(שבת דף ל"א, ע"א)

 

 

ישאלו כל אחד מכם בבית דין שמים!

 

ציפית לישועה?! למשיח?!

 

צעקת בקול רם ל- ה'?

שמת בחזית הבית שלט "בוחרים משיח"?

שמת דגל משיח ברכב?

הזהרת אחרים במודעות בעתונים ובתקשורת?

 

 

 

הרב ברוך רוזנבלום: אם לא צועקים, לא מקבלים!!

 

דברי ר' חיים פלאגי: והיה כי יצעק אלי ושמעתי, כי חנון אני!

 

צריך שאדם שלקחו לו את המשכן כמשכון (בית המקדש נחרב) יצעק!

 

אם היינו צועקים, היינו מקבלים!

אף אחד לא צועק!!

אם לא צועקים: לא מקבלים!

 

 

הרב ברוך רוזנבלום: זמן הצעקה זה עכשיו! שאנו בעת צרה!!

 

כך צריך אדם לצעוק ל- ה' בכל יום, צעקה בקול רם, עם שופר, לצעוק בשדה או אחרי התפילות בבית הכנסת, לפחות רבע שעה ביום! אשרי כל המוסיף!

 

כך יש לצעוק ל- ה' לבקש משיח

 


הרב יוסף מזרחי מסביר מהו כוחה המדהים של הצעקה:

 

אפילו עושי רע, שכבר רצה ה' להכרית זכרם מהארץ...

 

אבל הם צעקו ל- ה'... ה' שמע!... ומכל צרותם הצילם!!

 

פְּנֵי ה' בְּעֹשֵׂי רָע לְהַכְרִית מֵאֶרֶץ זִכְרָֽם:

צָעֲקוּ ו-ה' שָׁמֵעַ וּמִכָּל-צָרוֹתָם הִצִּילָֽם...

(תהילים ל"ד)

 

ה' מזהיר אותנו!

 

אמלוך עליכם, אביא את מלכותי דרך משיח:

ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה!

 

{לב} והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן: {לג} חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם: {לד} והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה...

(יחזקאל, כ')

 

מי שהיום לא יצעק ל- ה' מרצון...

מובטח לו שיצעק בקרוב מאד כאשר יביא ה' את כל אומות העולם על ירושלים למלחמה...

אוי לאותן זעקות השבר! אוי לאותו הבכי... אוי לאותו הצער!

 

 

הרמב"ם כותב ומזהיר בתחילת פרק י"א בהלכות מלכים:

 

"וכל מי שאינו מאמין בו (במשיח) או מי שאינו מחכה לביאתו,

לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו!!!...

 

 

טועה מי שחושב לעצמו שהוא יחכה למשיח באופן וירטואלי, בלי צעקה בכל יום ל- ה' לבקש משיח, בלי שלט משיח בחזית הבית, בלי דגל משיח ברכב, בלי שיפרסם זאת לאחרים מכספו בפרסומים בתקשורת!

אותו אדם לא יהיה בגאולה, גם אם זקן ארוך לו עד ברכיים, גם אם שטריימל עם זנב שועל לראשו, גם אם הוא מנשק כל מזוזה מזדמנת!

 

 

ה' מזהיר מראש! לא יפה שלא חיכיתם למלכותי (דרך משיח):

 

"והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור, אמר להם צדיקי עולם אף על פי שדברי תורה חביבים הם עלי בזאת לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי(מלכות ה' דרך משיח)."

 (פסיקתא רבתי פל"ה)

 

 

כל הסימנים המאפיינים את דורו של משיח כבר כאן!

בילקוט שמעוני (לפני 800 שנים) מתוארת השנה שבה יבוא המשיח:

 

א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי (ערב הסעודית) והולך מלך ערבי לארם (נוצרים, ארה"ב ואירופה) ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם (פצצת אטום) וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע זמן גאולתכם

 (ילקוט שמעוני, ישעיהו ס')

 

 

לפני 24 שנים, כ"ח ניסן ה'תשנ"א 1991 דרש הרבי מלובביץ' מחסידיו:

 

אילו הייתם צועקים באמת, משיח היה בא!

מה עוד יכולני לעשות אחרי שכל מה שנעשה היה להבל ולריק!

כלומר: החסידים שלי בטלנים! מורדים!

הרבי מלובביץ' אמר מי יביא את הגאולה: רק 1-2-3 "עקשנים"!

מראש אומר הלובביץ': לא חב"ד יביאו את הגאולה!

גם לא "גדולי הדור" או "גאונים", רק עקשנים בודדים יביאו את המשיח!

 

 

"עת צרה ליעקב וממנו יוושע" (ירמיהו, ל')

 

מדוע צריך צרה, כדי להיוושע?

ה' ישלח את הגואל, רק בתנאי שקודם נצעק אליו:

למה לצעוק ל- ה' אחרי צרות, ולא מרצון, לא בכפיה?!

מי שבוחר לצעוק אחרי טילים כימים, ביולוגים, פצצות אטום או רעידת אדמה קטלנית: שלא יבוא אחר כך בטענות מה יקרה לו ולבני משפחתו!

 

 

 1) מה יעשה אדם כדי להינצל מארועי מלחמת גוג ומגוג ושאר האסונות שלפני והופעת המשיח?!

2) מה באופן מעשי עלי לעשות כדי שאוכל לעמוד בבית דין שמים ולענות על השאלה "ציפית לישועה"?!


בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!מקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.