בס"ד

איך רואים שקיימת ציפייה אמיתית למשיח?

 

ברגע שברחובות יש שלטי חוצות ומודעות למשיח, בעיתונים קוראים מודעות למשיח, בחוצות נערכים כינוסים ותהלוכות למשיח,

ברדיו שומעים שירים ושיחות על משיח, בכבישים על המכוניות רואים שלטים ודגלים למשיח,

נשמעות צעקות ממש למשיח עם שופרות, תופים וחצוצרות, ובגני הילדים שרים וקוראים בקול למשיח

או אז סימן שאנו באמת מ ש ת ו ק ק י ם ל מ ש י ח ! ! !

בתנאי שנעשה זאת בלי הפסקה כל יום עד גילוי משיח ולא פעם "בראש חודש" לצאת ידי חובה!...

 

למי אנו כן מוכיחים השתוקקות פעם אחר פעם?

 

כל 4 שנים במערכות בחירות לממשלות עגל זהב לעיריות, להסתדרות וכו'... מושקעים מיטב כספנו בכספים של עניים ומזי רעב במערכות מטורפות ויקרות של מודעות רחוב, שלטי חוצות, בעיתונים, בכינוסים ברדיו, בטלויזיה וכו' וכו'... כמובן שהציבור הדתי תופס מקום "נכבד" בקרנבלים חוזרים אלו!!...

עבור מי משקיעים כל זאת?!

לממשלות ומנהיגים שמבטיחים ולא מקיימים, שמשמינים ומנצלים את כספי העובדים... דואגים לעצמם... למשפחתם ולמקורביהם, באלוקים אינם מאמינים...במחלוקות ושינאת חינם עסוקים... לחלש לא דואגים... תחיית מתים הם לא יביאו... בית מקדש משמים הם לא יורידו... שלום אמת אין להם... חיי נצח לא יבוא מהם!! ולאלו אנו משקיעים ומשתוקקים!!...

 

רש"י בהושע (ב', יז'):

"וכיום עלותה מארץ מצרים ש צ ע ק ה אלי ממצרים מתוך שיעבוד וגאלתיה, כן גם עתה" (=בגאולה סופית!).

על הפסוק "מתי אבא ואראה פני ה'" כתב רש"י: "נתנבא כאן על חורבן הבית, ונאמר כאן מה תשתוחחי ג' פעמים

כנגד שלש מלכויות העתידות לבטל עבודת המקדש וישראל צ ו ע ק י ם ונגאלים מלכות בבל, יון ואדום"!

 

רש"י על ישעיה (כ"א, י"ב) על הפסוק "אמר שומר אתא בוקר" וגו' מפורש

שלא זו בלבד שמותרת היא ה צ ע ק ה אלא אף רצויה היא!!!

 

רבי הלל מקולמייא בספרו "אבקת הרוכל" (חלק ב' כלל ט') כותב שאף אם מהות השבועה "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ" (שיר השירים ב', ז')

היא אכן שלא ירבו בתחנונים יותר מדי על קירוב הקץ, מכל מקום:

" לעת עתה, נשתנה הזמן, ולא לבד שמותר להרבות בתחנונים עבור הגאולה,

אלא גם מצוה לקרוא אל ה' בחזקה שימהר לגאלינו"!!!...

-------------------------------------------------------

 

"המנחת אליעזר" (בספרו שער יששכר ובספר דת):

על השיטה המטילה איסור על ריבוי תפילות ותחנונים (לגואל) "אינה להלכה ולא עיקר כלל"!!...

-----------------------------------------------------------------------------

 

ואמנם רבות האריכו רבותינו במעלת התפילה ו ה צ ע ק ה על קירוב קץ הגאולה.

ויש שכתבו כי בזה תלוי ביאת הגואל.

 

וזה לשון רבינו בחיי (שמות ב, כ"ג): "ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה כי אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה, אלא מרוב ש צ ע ק ו אל ה' מן העבודה קיבל תפילתם... לרמוז כי [בזה] תלוי ביאת הגואל".

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ומובא בספר עץ הדעת טוב, מרבינו חיים ויטאל זצ"ל, עה"פ בתהילים (קכ"ד) "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם..."

"שזה מדבר אודות הגלות האחרונה באחרית הימים... ועתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם אל ויענם...

ואין לנו תקוה אחרת... וזהו שנאמר עזרנו בשם ה'".

 

ועה"כ בשיר השירים (ב') "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" אמרו בילקוט ובמד"ר:

"הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונות אלא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות על החשבונות...",

ופירש ב"עץ הדעת טוב": "ואם תאמר מה זכות נזדמן להם לכל הניסים ההם, לפי שאז צ ע ק נ ו אל השי"ת".

------------------------------------------------------------------------------------

 

וכן במדרש על הפסוק: "הנה אנכי שולח לכם מלאך": "ולא עוד אלא בשעה ש צ ו ע ק י ם ישראל לפניו תבוא להם תשועה,

כך בסנה, כך בגדעון, וכן לעתיד לבוא בשעה שיגלה הגאולה".

 

במדרש פרשת תצוה (ל"ח, ד') איתא:

אמר להם הקב"ה [לישראל], דברים אני מבקש... ואני מוחל על כל עונותיכם,

אמרו לו אין אנו יודעים, אמר להם ב כ ו ו ה ת ח נ נ ו לפני ואני מקבל,

אבותיכם כשנשתעבדו במצרים לא בתפילה פדיתי אותם...

בימי יהושע ל א ב ת פ י ל ה עשיתי להם ניסים... בימי השופטים בבכיה שמעתי צעקתכם...

וכן אנשי ירושלים אע"פ שהכעיסוני בשביל ש ב כ ו לפני רחמתי עליהם..."

 

וכן כתב הרמב"ן (פרשת שמות):

"אע"פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם לא היו ראויים להגאל, אלא מפני הצעקה קיבל תפלתם".

 

------------------------------------------------------------------------------------

   

ובחומת הדת לחפץ חיים, פרק י"ד, מבואר:

 

"והנה יש עוד עיקר גדול, דבר שמקרב את הגאולה והוא התפילה ו ה צ ע ק ה וכמו שהיה במצרים וכדכתיב

" ו נ צ ע ק אל ה' אלוקי אבותינו וישמע ה' את קולינו" ואף אנו צריכין להתנהג גם כן באופן זה...

מכל זה אנו רואים שהקב"ה חפץ שירבו בתפילה לפניו ועל ידי זה יגאל אותנו, ועל כן גם בזמננו צריכין להתחזק בתפילה

ו צ ע ק ה לה' כי אחרי שהקב"ה מבקש שנתפלל לפניו למה נחשה בעת הזאת..."

 

ובפרשו על התפילה (סימן קס"ח) כתב החפץ חיים "כמה פעמים ביום אנו מבקשים על הגאולה

אולם הבקשה בלבד אינה מספקת, יש לתבוע את הגאולה כפועל שכיר המבקש את שכרו,

שהדין הוא שאם אינו תובע אין החיוב לתת את שכרו בו ביום, כן אנו צריכים לתבוע את גאולתנו".

 

ועל הגאון הקדוש בעל הדברי חיים מצאנז מסופר (בספר בית שלמה, סטריזוב מונקאטש),

כי אמר פעם בזה הלשון: " אם היה לי באפשרותי למצוא ולצרף איתי תשעה אוהבים וידידים נאמנים אשר לבבם כלבבי...

היינו הולכים לשוח בשדה ולהפציר בתפילות ובתחנונים ולא נשוב אל בתינו עד אשר ישראל נושע בה' תשועת עולמים

בגאולת עולם בביאת משיח בן דוד" והוסיף: "אחד יש לי מחותני ר' שלמה מסטריזוב, וחסר עוד שמונה".

 

ילקוט איכה

"אמר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא : ריבונו של עולם! שמא אין חזרה לבנים?!

השיבו הקב"ה: אל תאמר כן. יש דור שהוא מצפה למלכותי מיד הם נגאלים,

שנאמר: ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם"

 

החיד"א מדבר קדמות, ערך "קיווי":

"אמרו בילקוט תהילים רמז תשלו: אפילו אין ביד ישראל אלא הקיווי, כדאי הם לגאולה בשכר הקיווי"

והוא מסביר שכאשר עם ישראל מבקש את הגאולה, יכולים לטעון כנגדו שאין לו די זכויות כדי להיגאל.

על כך משיב עם ישראל, ש "יש לנו הקיווי, ובשכר הקיווי כדאי שתגאלנו"!!!...

------------------------------------------------------------------------

 

כפי שהציפייה לגאולה מזרזת את הגאולה, כך העדר הציפייה הוא מגורמים העיקריים שמעכבים את הגאולה!

אם עם ישראל אינו מצפה לגאולה, כאילו הוא מצהיר בכך שהמצב הנוכחי טוב לו ובכך נדחית ומתעכבת הגאולה.

 

רבי שמעון בר יוחאי אף אומר, כי העדר הציפיה והבקשה על הגאולה, מעורר קיטרוג קשה:

"כל אותן אלפים שנפלו במלחמה בימי דוד, לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש"!!...

(מדרש תהילים מזמור יז').

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

לעמוד הבית

 

מה לעשות כדי להינצל ממלחמת גוג ומגוג?!

 

למה המשיח אינו מתגלה? - לחץ כאן