בס"ד


 

הנביא יואל: "השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" ● ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן, 15.4.14 (בליקוי הירח) צבע הירח: אדום!
● בשנה וחצי הקרובות יהיו ארבעה פעמים בהם הירח יהיה אדום: ראו מה קרה לעם ישראל בפעמים הקודמות בהן הירח נצבע באדום!...
● האם שמורת ילוסטון בארה"ב לקראת התפרצות געשית סופר וולקנית?
עדכוני י' בניסן ה'תשע"ד / 10.4.2014


 

* הנביא יואל מתאר את יום ה' הגדול והנורא שבו:

 

א) הרבה אנשים יראו בחלומות ארועים הקשורים לגאולה.

 

ב) לפני גילוי המשיח: הירח יהפך לדם, בצבע אדום!...

 

{א} והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו: {ב} וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי: {ג} ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן: {ד} השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: {ה} והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קרא:

(יואל, ג')

 

ה' מודיע כבר בראשית הבריאה: מאורות הרקיע (כוכבים, שמש וירח) ישמשו לכם כאותות (סימנים) ולקביעת המועדים!

 

ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים

(בראשית, א')

 

רש"י> והיו לאתת. כשהמאורות לוקין סימן רע הוא לעולם, שנאמר (ירמיה י ב) מאותות השמים אל תחתו, בעשותכם רצון הקדוש ברוך הוא אין אתם צריכין לדאג מן הפרענות

 

החל מיום ראשון של פסח השנה ולאורך השנה וחצי הקרובות, יהיו ארבעה ליקויי ירח בהן צבעו: אדום!

 

 

שימו לב שימים אלו נופלים בלוח העברי בימים מיוחדים ובעלי משמעות:

 

א) ליקוי לבנה אדומה ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן ה'תשע"ד, 15.4.2014

 

יום ראשון של פסח: חג הגאולה!

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל!

 

ב) ליקוי לבנה אדומה שני בערב חג סוכות - י"ד תשרי ה'תשע"ה, 8.10.14

 

קרא מה הקשר בין מלחמת גוג ומגוג לבין חג הסוכות:

 

הקשר בין תחילת מלחמת גוג ומגוג לחג הסוכות לפי המקורות
● הזוהר והרמב"ן על חשיבות הצעקה

עדכוני כ"ב באלול ה'תשע"ג / 28.8.2013

 

ג) ליקוי לבנה אדומה שלישי ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן ה'תשע"ה, 4.4.2015

 

יום ראשון של פסח, חג הגאולה!

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל!

 

ד) ליקוי לבנה אדומה רביעי בחג סוכות – ט"ו תשרי ה'תשע"ו, 28.9.2015

 

ביום הראשון של חג הסוכות, הקשור לגוג ומגוג!

זה יהיה ליקוי כאשר הירח במצב " Super Moon ": הירח שנע במסלול אליפטי סביב כדור הארץ, יהיה במרחק הקרוב ביותר לכדור הארץ ויראה לכן גדול מהרגיל! נדיר!

 

 

* ביום ט"ו בניסן בשנת ב'יח לבריאת העולם (1743 לפנה"ס) כרת ה' ברית עם אברהם ואמר לו את עתיד העם היהודי והבטיח לזרעו אחריו את ארץ הקודש לאחוזת עולם.

ה' גילה לאברהם על גלות מצרים, ממנה יצאו ברכוש גדול.

 

{א} אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד: {ב} ויאמר אברם אד-ני ה' מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר: {ג} ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי: {ד} והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך: {ה} ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך: {ו} והאמן ב-ה' ויחשבה לו צדקה: {ז} ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה: {ח} ויאמר אד-ני ה' במה אדע כי אירשנה: {ט} ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל: {י} ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר: {יא} וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם: {יב} ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו: {יג} ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה: {יד} וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול: {טו} ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה: {טז} ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה: {יז} ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה: {יח} ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת...

(בראשית, ט"ו)

 

 

* לאורך 500 השנים האחרונות היו רק 3 מצבים דומים של ארבעה ליקויי לבנה אדומים והם נפלו בתאריכים משמעותיים בלוח השנה העברי:

 

א) בשנים 1494 – 1493: גירוש יהודי ספרד (1492), וגם גילוי אמריקה.

 

ב) בשנים 1950 – 1949: סמוך לקום המדינה ומלחמת השחרור...

 

ג) בשנים 1968 – 1967: במלחמת ששת הימים כאשר ישראל שחררה את ירושלים וזכתה כמו גם בקום המדינה – בשטחים וניצחון, למרות האיום שהופיע בתחילה!

 

 

* מובא בזוהר הקדוש "שהלבנה נלקה בימי מילואה, סימן רע לישראל"

 

זוהר פר' כי תצא, דף רפ"א

 

* מסקנה מתבקשת:

 

מדינת ישראל עומדת עתה בתקופה הרת גורל מבחינה ביטחונית, תקופה של שינוי משמעותי!

שינוי בסדר גודל של ארועים כמו – קום המדינה, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים!

בפועל, אנו לפני ארוע דרמטי פי כמה: גילוי המשיח וגאולה לעולם!

 

כבר הזכרנו שהאסטרולוגית מרים בנימיני צופה לחודש הקרוב ארועים שיקבעו שינויים מהותיים בעולם!

 

מרים בנימיני: בחודש אפריל תהיה נקודת מפנה לעולם ולישראל, סכנות בטחוניות וכלכליות! רואים בניסן את תחילת הגאולה! ● גדולי ישראל: כשרוסיה תנצח את קרים – יש להתכונן לביאת המשיח ● הרב ניר בן ארצי: משיח בן דוד נמצא בארץ, חי וקיים ופועל!

עדכוני א' בניסן ה'תשע"ד / 1.4.2014

 

 

* שימו לב שבשנים האחרונות יש הגדלה משמעותית ביותר בכמות רעידות האדמה החזקות – המגה רעידות!

 

* שימו לב שבשנים האחרונות "משוגרים" לעבר כדור הארץ אסטרואידים, כמו זה שהתפוצץ מעל רוסיה בעוצמה של כמה פצצות אטום!...

 


 

* הירח האדום מרמז על המשיח שיגיע בלבוש אדום "מאדום"!...

 

המשיח יבוא לבוש אדום ובגדיו כדורך בגת, המשיח לוחם מלחמות ה', מרוב נקמות שיעשה בגויים ובבוגדים מישראל בגדיו אדומים כענבים של הדורך בגת.

המשיח לא יופיע בלבוש השחור של הצבועים החרדים שמוכנים למכור תמורת שלמונים גם את ירושלים לאויב, אבל מעמידים פנים שהם "מחמירים למהדרין"...

 

{א} מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע: {ב} מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת: {ג} פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלבושי אגאלתי: {ד} כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה: {ה} ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני: {ו} ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם...

(ישעיהו, ס"ג)

 

 

* מעניין שערב פסח השנה, כוכב מאדים שמייצג את מידת הדין, שפיכות דמים ומלחמות, יגיע למרחק הקרוב ביותר (במסלולו האליפטי) לכדור הארץ:

92 מיליון קילומטרים!...

 

 

One Night Only: Mars Comes Closest To Earth On Same Night As A Total Lunar Eclipse

http://blogs.discovery.com/inscider/2014/04/april-14-15-mars-lunar-eclipse.html

 

 

* אל תשכחו מה אמר הרבי מלובביץ לגאולה כהן לפני עשרות שנים:

 

במלחמת ששת הימים ישראל לא שיחררה את ירושלים מרצון, מתחושת גאולה ומכל הלב...

שחרור ירושלים נעשה בכפיה, אחרי שהירדנים ירו לשטח ישראל מהצד הירושלמי שהיה ברשותם... וישראל נאלצה להגיב...

לכן, אמר הרבי מלובביץ באופן מדהים: נצטרך שוב! פעם נוספת: להלחם על ירושלים ולשחרר אותה ולזכות בה – בפעולה מכל הלב!...

 

 

 

* עם ישראל מיוצג על ידי: הירח!...

הגויים מיוצגים: על ידי השמש...

 

תניא רבי מאיר אומר כל זמן שמאורות לוקין סימן רע לשונאיהם של ישראל ... תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל מפני שישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה לוקה במזרח סימן רע ליושבי מזרח במערב סימן רע ליושבי מערב באמצע הרקיע סימן רע לכל העולם כולו פניו דומין לדם חרב בא לעולם לשק חיצי רעב באין לעולם לזו ולזו חרב וחיצי רעב באין לעולם לקה בכניסתו פורענות שוהה לבא ביציאתו ממהרת לבא וי''א חילוף הדברים ואין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה שנאמר {שמות יב-יב} ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו שנאמר {ירמיה י-ב} כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה עובדי כוכבים יחתו ואין ישראל יחתו ת''ר

(מסכת סוכה, דף כ"ט)

 

רש"י> מפני שמלומדים במכותיהם. כל מיני פורעניות הבאין בעולם יש להם לישראל לדאוג ולומר לא בא סימן זה אלא בשבילנו יותר משאר אומות מפני שהן רגילין ללקות יותר מכולם

 

 

Apr 15, 2014 Total Lunar Eclipse

http://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2014-april-15

 

 

* בימים האחרונים יש בריחה של בעלי חיים משמורת ילוסטון בארה"ב:
האם התפרצות געשית הרסנית בדרך – סופר וולקנו!?

 

 

במקרה של התפרצות געשית סופר וולקנית בשמורת ילוסטון, מדובר באסון בקנה מידה עולמי במימדים תנ"כים של יום הדין!

 


 סוף דבר

 

אנו עומדים ערב ארועים הרי גורל:

זהו יום ה' שהוגדר "הגדול והנורא"!...

 

כל מי שהשקיע במסירות בהכנת הגאולה בצעקה ופרסום: יזכה לחיי נצח, יגור ליד בית המקדש ויראה בקרוב את הניסים והנפלאות שיהיו בממדים פי מאה(!) ממה שראו בני ישראל והגויים בגאולה ראשונה, ביציאת מצרים!...

 

מנגד, כל מי שחיבל בעבודת משיח...

כל מי שקשור למכירת הארץ לאויב...

כל מי ש"לא מצא לנכון" לצעוק לבקש משיח וכו'...

 

ימצא עצמו ומשפחתו בתקופה הקרובה – במצבים גרועים ממה שעברו על אנשים בימי חורבן בית ראשון, חורבן בית שני ובשואה!

 

{יט} כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף: {כ} וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק: {כא} ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר ה' צבאות: {כב} זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים: {כג} הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: {כד} והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם:

(מלאכי, ג')

 {א} ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר: {ב} ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם

(דניאל, י"ב)

 {יח} הוי המתאוים את יום ה' למה זה לכם יום ה' הוא חשך ולא אור: {יט} כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש: {כ} הלא חשך יום ה' ולא אור ואפל ולא נגה לו: {כא} שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם

(עמוס, ה')

 


* שימו לב שבחודש אפריל 2014 מסתיים המועד של 9 חודשים שהקציב ג'ון קרי לישראל ולפלסטינים להגיע ל"הסדר"...

 

תהליך בזוי, שבמהלכו ביצעה ארה"ב אונס ברוטלי במדינת ישראל, בשיתוף פעולה של משת"פים ימ"ש מבפנים כמו ציפי לבני ימ"ש, אותה מינה הסוכן האמריקאי בנימין שקרניהו: כדי שתנהל קו בוגדני, לשביעות רצון הצורר המוסלמי אובמה חוסיין!

 

מעכשיו יבוא חשבון ה' עם האמריקאים הארורים שקמו נגד ה' שקבע כי ארץ ישראל: היא לעם ישראל! לנצח!

 

חשבון ה' יבוא עם המנהיגים השותפים לחילול שם ה' בשיחות על חלוקת ירושלים, מסירת חלקים מיהודה ושומרון, שיחרור מחבלים וכו'!

חשבון ה' יבוא גם עם העם ששותף לכך בשתיקתו: מימין, משמאל, חרדים וסתם דתיים!

כולם עמדו מנגד בעת שסוחרי הסוסים אולמרט, שרון, אהוד ברק וביבי ניהלו מקח ומימכר במתנת הנצח שאותה העניק ה' לאברהם וזרעו לנצח!

 

יום ה' הגדול והנורא מתחיל, אוי ואבוי לכל מי שהיה מעורב בהריסת בית של יהודי, ואוי לכל מי שדיבר אפילו על מסירת "שטחים", אוי לכל מי שעמד מנגד ושתק!

 

חשבון ה' יבוא עם פושעי חב"ד שבמקום לצאת במאבק נגד מכירת הארץ לעמלקים, עוד המשיכו אחרי פשע "ביבי טוב ליהודים" – בליקוקים וחנפנות לאיש הדמים ביבי: כמו שהזמינו אותו לפני שבוע "לאפות מצה" בכפר עגלוני חב"ד...

חשבון ה' יבוא עם כל פושעי החרדים יעקב ליצמן, אריה דרעי, משלחיהם וקהל הזומבים הנוהר אחרי כל אלילי "אדוננו מורנו" – שמכרו את הארץ בפשעי אוסלו, גוש קטיף, הגירוש מעמונה ועד להריסת הבתים השבועית הנמשכת כיום מצד החונטה ביבי, ליברמן, יעלון ובנט!

 

שימו לב איך נפתלי בנט "לא רואה", "לא שומע", "לא מדבר" אחרי שכל שבוע ביבי הורס בתים של יהודים, ומשפחות עם ילדים נזרקות לרחוב...

שימו לב איך איווט ליברמן השטינקר של פוטין, איווט המשחק שהוא "ימני": גם הוא שותק כמו דג לנוכח גירושי יהודים, ומגבה את השר אהרונוביץ ממפלגתו בפעולות הדמים לסלק יהודים מארץ הקודש!

 

הנה ימים באים... אנשים שליגלגו על דברי התוכחה -יזעקו זעקות שבר ויקבלו הסתר פנים...

 

בגאולה הקרובה לא ישאיר ה' זכר מכל 120 חזירי השלטון שהעזו לקום נגד ה' ומכרו את ארץ ישראל, את עם ישראל ואת תורת ישראל!

הירח האדום: סימן להרבה דם שישפך...

לאור פלישת רוסיה לחצי האי קרים בשפת הים השחור – נזכור מה אמר הגאון מוילנה: "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח...
● הפגנות החרדים נגד גיוס לצבא- השוואה לשבטי ישראל שלא רצו להלחם ביושב הארץ הכנעני לפי צו ה'...

עדכוני ז' באדר ב' ה'תשע"ד / 9.3.2014

דברי הרב כדורי על המשיח כפי שנמסרו לפני 8 שנים:
נשמת משיח התעברה באדם מישראל ● המשיח כמנהיג לא יישב בשום לישכה, אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים, שביניהם גם כלי התקשורת ● המשיח יתגלה בתחילה לבודדים שיידעו על היותו משיח: לאו דווקא לגדולי תורה, אלא גם לכאלו המזהים כח הנהגה מבלי יכולת להסבירו! ● רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים, אך עד כה לא ידעו שזהו המשיח ● סודו של המשיח (זהותו) הינו סוד חצי מדינה.

עדכוני י"ד באדר א' ה'תשע"ד / 14.2.2014

תזכורת לנכתב בילקוט שמעוני לשנה שבה נגלה מלך המשיח "וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם": חמינאי הסביר בעבר כי הנשק הגרעיני רק יקדם את בואו של האימאם הנעלם המהאדי, האימאם ה-12 מבשר הגאולה! ● האיראנים מחכים לאימאם הנעלם, ומה איתנו?!

עדכוני י"ח בכסלו ה'תשע"ד / 21.11.2013
מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.