בס"ד


 

לא להאמין מה שאנשים כאן מפסידים ומחמיצים, כולל "הדתיים" וה"חרדים" למינהם: ה' מלך העולם בכבודו ובעצמו מוכן להיות עד לטובתך בבית המשפט בשמים, אם רק תעשה השתדלות פשוטה! מי מסתיר מכם במכוון מידע זה: תנחשו!?... חובה להכנס ולקרוא!
עדכוני כ"ח בסיון ה'תשע"ה / 15.6.2015


 

אחרי שאדם עוזב את העולם, מגיעה נשמתו למשפט שמים...

 

יש בשמים שלושה בתי דין:

 

האחד בית דין של צדיקים, 12 צדיקים מאלו שחיו בכדור הארץ בדורות הקודמים...

 

השני בית דין של מלאכים, שזה קשה וחמור מבית דין שמים של הצדיקים...

 

השלישי בית דין של הקב"ה בעצמו ובכבודו, שם נשפטים אנשים שבידם הופקד גורל עם ועולם כמו שאול המלך וכו'...

 

ברור שככל שדרגת בית הדין יותר גבוהה, כך גם העונשים הנגזרים על הנשמה שחטאה ומחטיאה: יותר כבדים ויותר נוראים...

 

 


אבל ישנו מקרה אחד שלגביו הקדוש ברוך הוא נשבע(!) שהוא בעצמו יעיד על האדם (הנשפט) לטובה, אם (האדם) יעשה השתדלות מסויימת!...

 

הקדוש ברוך הוא מתחייב לשמש עד לטובת: אותו אדם שחיכה למלכותו!

שהוכיח השתדלות במסירות נפש: להמליך את ה' כמלך דרך משיח בן דוד עבדו!

 

בפסיקתא רבתי (פסקה ל"ב) מובא מאמר מופלא על הפסוק בזכריה (ט, ט) "גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך":

 

"והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור, אמר להם צדיקי עולם אף על פי שדברי תורה חביבים הם עלי שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי (ופי' בזאת לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי), שבועה היא לפני שכל שחיכה למלכותי אני בעצמי מעיד בו לטובה, שנאמר (צפניה ג) לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד"...

 

הדברים הללו מפתיעים: הקב"ה מכריז לצדיקים הגדולים, שאמנם חיכו לתורה אבל קיים בהם חיסרון שלא חיכו למלכותו! לא ביקשו משיח!...

 

 

כך גם מתואר בילקוט שמעוני, צפניה רמז תקס"ז:

 

לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד -

אמר הקב"ה: שבועה היא לפני, שכל מי שיחכה למלכותי אני בעצמי מעיד בו לטובה, שנאמר: לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד - אלו אבלי ציון, שהשפילו את רוחם ושמעו את חרפתם ושתקו ולא החזיקו טובה לעצמם.

 

דבר אחר: ליום קומי לעד -

ביום קומי להעיד במשיח, ששקולה זכותו כנגד פמליא שלי.

וכי [אחר] כל המדות הללו לא תחכו לי?

אמר להם הקב"ה: שכרכם כפול, כי עם בציון ישב בירושלים חנון וגו' שנתן לכם שכר התורה. יחנך - שאוכלים ימות המשיח.

כשמעתו ענך - לעולם הבא, בזכות המשיח שנתעכב כל אותם השנים.

 

 

שימו לב!

 

ה' מלך העולם נשבע שהוא בעצמו יעיד לטובה בבית דין לטובת מי שחיכה למלכותו!!

 

 

* כך מתאר הרב ישראל לוגאסי את שלושת בתי הדין שיש בשמים:

 

ותראה ותספור דברי זה מדרש, שהקב"ה נשבע שיעיד לטובה על זה בר ישראל שיחכה למלכותו, למלכותו דייקא.

 

כי יש בשמים שלשה בתי דינים (ספר עמק המלך תיקוני התשובה פרק ב' דף ט''ו ע''ב, ועיין זהר חדש בראשית ד''ה ת''ר כשחלה רשב''י, ובתוספות דזהר חלק ג' דף ש''ט ע''א), אחד בית דין של מלאכים שזה קשה וחמור מאד, שהמה אין להם השגה בגירוי היצר, ובית דין של צדיקים, ויש בית דין של הקב''ה בעצמו שזה רחמים פשוטים, ולזה אמר דוד המלך (תהלים יז) מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים, מלפניך דייקא, אז יהא הכל מישרים.

 

לכן מי שמצפה לגאולה יזכה שיהא נדון בבית דין של הקב''ה, שכך הבטיחנו הבורא שכיון שצפה למלכותו הקב''ה בעצמו יעיד עליו לטובה, ומי יכחיש את הקב''ה אם הוא בעצמו יעיד עליו ביום הדין הגדול ונורא הבוער כתנור, שעל זה הזמן נאמר (בתפלת ראש השנה) מי יזכה לפניך בדין, ועל המצפים לישועתו, הקב''ה בעצמו יעיד עליו לטובה.

 

ועוד אביא לך (ילקוט תהלים רמז תשל''ו ומובא גם כן במדרש תהלים מזמור מ) וז''ל: (תהלים מ) למנצח לדוד מזמור, קוה קויתי ה' ויט אלי, ומה כתיב אחריו (שם לב) לדוד משכיל אשרי נשוי פשע, דוד שקוה לי עניתיו, אמר דוד מתוך הקויי ויט אלי וישמע שועתי עכ''ל.

 

ואם כן רואים מכל זה שלשה מעלות טובת בתקות הגאולה, אחד שבזכות תקות הגאולה יבא משיח צדקנו, ועוד כי בזכות תקות בגאולה יהיה הקב''ה בעצמו העד לטובה על האדם, ועוד כתב שם במדרש אמר דוד מתוך הקווי ויט אלי וישמע שועתי, דהיינו אלו שמקוים לה', חשובים אצלו יתברך שמו, שבכל עת עונה להם בעת שועם אליו, וגם טוב ה' לקוויו, שהוא מטיב להם בכל מיני טובות.

 

 

כל שכר העולם הבא תלוי רק בצפיית הגאולה!

 

ומובא (בזוה"ק בהקמת בראשית דף ד' ע"א) וז"ל קלא נפיק דהיינו ממתיבתא דלעילא מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר בשעתא שמלכא פקיד לאילתא, ואתייקר ואתקרי מלכא מכל מלכין דעלמא, מאן דלא מצפה דא בכל יומא בהאי עלמא לית ליה חולקא הכא עכ"ל, הרי תראה מדברי זה"ק האלו שכל שכר העולם הבא תלוי רק בצפיית הגאולה, שמי שלא מצפה לזה בכל יום אין לו חלק בעולם העליון ח"ו.

 

ודע כי תקות הגאולה ממתיק כל הדינים, דכתיב (ירמיה יד') מקוה ישראל מושיעו בעת צרה, דהיינו תוחלתן של ישראל שמיחלין ומצפין לישועת ה' זה התוחלת מושיע להם בעת צרתם, וכתיב (איכה ב') גדול כים שברך מי ירפא לך, מי ר"ת מקוה ישראל, מקוה מלשון קווי, הקווי שלך ישראל שאתה מקוה לישועת ה' – זה דייקא ירפא לך, עכ"ל.

 

שימו לב!

 

בפסיקתא רבתי פל"ה ובילקוט שמעוני צפניה, רמז תקס"ז...

 

מה אומר ה' לפני הבטחתו שיעיד בשבועה לטובת מי שחיכה למלכותו?!

 

ובכן, קטע לא נעים, המיועד: לכל צדיקי דור ודור!

 

ובא וראה גודל מעלתם של המחכים, שאמרו (בפסיקתא רבתי פרשה לה אות ב' ומובא גם כן בילקוט צפניה רמז תקס''ז) וז''ל דבר אחר (זכריה ט) גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך, זה שנקרא מלך שעתיד הוא למלוך על דורות הראשונים (בעת תחיית במתים) ועל דורות האחרונים, והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור, אמר להם צדיקי עולם אף על פי שדברי תורה חביבים הם עלי שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי (ופי' בזאת לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי), שבועה היא לפני שכל שחיכה למלכותי אני בעצמי מעיד בו לטובה, שנאמר (צפניה ג) לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד, אבילים שנצטערו עמי על ביתי החרב ועל היכלי השמם, עכשיו אני מעיד בהם שנאמר (ישעיה וו) את דכא ושפל רוח, אל תהיה קורא את דכא אלא אתי דכא, אלו אבילי ציון שהשפילו את רוחם ושמעו את חרפתם ושתקו ולא החזיקו טובה לעצמם.

 

ותראה ותספור דברי זה מדרש, שהקב''ה נשבע שיעיד לטובה על זה בר ישראל שיחכה למלכותו, למלכותו דייקא.

 

ה' מלך העולם בכבודו ובעצמו מוסר מראש לכל "גדולי הדור", לכל "הגאונים" לכל הראשל"צים, ה"מרנים" ולחבורת "אדוננו מורנו" (אדמו"רים) של ימינו אלו, ערב גילוי המשיח:

 

אתם עוסקים בתורה, אבל אינכם רוצים באמת במלכות ה' דרך המשיח שאותו אני בחרתי!

 

בכם (רבני הדור): ה' לא בחר!!

 

 

* שימו לב שגם בגאולה ראשונה במצרים!

 

הממסד הדתי שבראשו עמד קורח עם עדתו (מאתיים וחמישים אדמו"רים):

 

גם הם ישבו ב"קואליציות" נהנתניות עם פרעה הטמא!

בשעה שהעם היה בעבדות, מיוחסי קורח: חגגו עם השלטון!

 

גם אחרי שהעם הסובל צעק ל- ה' ונשלח משה ביד ה': מי ניסה להכשילו גם באמתלאות "תורניות"?!

 

קורח ועדתו "גדולי הדור" אשר עמו!

 

כך גם בימים אלו של גאולה מסיימת:

 

המשיח בא לבדו, אין איש עמו, ודאי שלא מקרב נבחרת המיוחסים מטעם עצמם: מכל "גדולי הדור"!

 

{א} מִי זֶה בָּא מֵאֱדוֹם חֲמוּץ בְּגָדִים מִבָּצְרָה זֶה הָדוּר בִּלְבוּשׁוֹ צֹעֶה בְּרֹב כֹּחוֹ אֲנִי מְדַבֵּר בִּצְדָקָה רַב לְהוֹשִׁיעַ: {ב} מַדּוּעַ אָדֹם לִלְבוּשֶׁךָ וּבְגָדֶיךָ כְּדֹרֵךְ בְּגַת: {ג} פּוּרָה דָּרַכְתִּי לְבַדִּי וּמֵעַמִּים אֵין אִישׁ אִתִּי וְאֶדְרְכֵם בְּאַפִּי וְאֶרְמְסֵם בַּחֲמָתִי וְיֵז נִצְחָם עַל בְּגָדַי וְכָל מַלְבּוּשַׁי אֶגְאָלְתִּי: {ד} כִּי יוֹם נָקָם בְּלִבִּי וּשְׁנַת גְּאוּלַי בָּאָה: {ה} וְאַבִּיט וְאֵין עֹזֵר וְאֶשְׁתּוֹמֵם וְאֵין סוֹמֵךְ וַתּוֹשַׁע לִי זְרֹעִי וַחֲמָתִי הִיא סְמָכָתְנִי: {ו} וְאָבוּס עַמִּים בְּאַפִּי וַאֲשַׁכְּרֵם בַּחֲמָתִי וְאוֹרִיד לָאָרֶץ נִצְחָם

(ישעיהו, ס"ג)

 

ה' בחר במועמד שלו להושיע את עם ישראל: במשיח!

 

אבל מה אצלנו הציבור הדתי והחרדי כיום פוסחים על שתי הסעיפים!

 

בבית הכנסת מבקשים בתפילה את "צמח דוד" (משיח)...

מחוץ לבית הכנסת בוחרים בטינופות "בית הועד יהיה לזנות": בסרסורי שלטון סירחון סדום כמו דרעי אריה בן מכלוף ימ"ש, כמו יעקב ליצמן, כמו נפתלי בנט וחבורתו! שלא לדבר על יונה מצגר ודומיו "ברבנות הראשית" שם מושיבים בנים של מיוחסים שמנהלים מנגנוני חונטה של חליבת כספים "למטרות קודש"!

 

* כך גם היה בחטא המרגלים שנשלחו לתור את הארץ: הם היו נשיאי השבטים!

 

חטא המרגלים, שלח לך

 

וכן ביאר הזוהר והובא ברמב''ן סיבת חטא המרגלים שדברו על א''י הוא משום שרצו שישראל ישארו במדבר כי חששו שבבואם לא''י תיפסק נשיאותם והיו כאחד העם, ולצורך מעמדם וכסאם דברו דבה, ומשום שלא הי' להם רצון לעלות לא''י לא זה ולא זה עלתה בידם ומתו במדבר, וכאמור שצריך האדם לסלק כל החשבונות ולרצות לזכות לישועת ה' ולביאת משיח שעה קודם, ואז יזכה.

 

 

* כך כתב הרב יחזקאל לוינשטיין (1885 – 1974)

שהיה משגיח רוחני בישיבות מיר ופוניבז:

 

וכתב בספר ''אור יחזקאל'' שכשם שביציאת מצרים נאמר ''וחמושים עלו בני ישראל'' ואמרו רז''ל שמתו הרבה במכת חושך והם אלו שלא רצו לעלות ממצרים ולכך לא זכו לגאולה, כן לעתיד, אדם שמאיזה חשבון שהוא לא מתכונן בכל נפשו לגאולה ומצפה לה וחושב שטוב לו כעת בגלות ועדיף לו, לא יזכה לגאולה, אלא צריך לסלק כל חשבונותיו ולרצות לזכות לגאולה ואז יזכה לה.

 

* מאחר ומראש מודיע ה' ש"גדולי הדור" לא יחפצו במלכות ה' דרך מי שבחר (במשיח), על כן תבוא הגאולה באופן הנורא של "יד חזקה, זרוע נטויה וחימה שפוכה" וגם באופן של "בושו והיכלמו" ו"לא למענכם":

 

{לב} וְהָעֹלָה עַל רוּחֲכֶם הָיוֹ לֹא תִהְיֶה אֲשֶׁר אַתֶּם אֹמְרִים נִהְיֶה כַגּוֹיִם כְּמִשְׁפְּחוֹת הָאֲרָצוֹת לְשָׁרֵת עֵץ וָאָבֶן: {לג} חַי אָנִי נְאֻם אֲדֹ-נָי ה' אִם לֹא בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה אֶמְלוֹךְ עֲלֵיכֶם: {לד} וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים וְקִבַּצְתִּי אֶתְכֶם מִן הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר נְפוֹצֹתֶם בָּם בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה: {לה} וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל מִדְבַּר הָעַמִּים וְנִשְׁפַּטְתִּי אִתְּכֶם שָׁם פָּנִים אֶל פָּנִים: {לו} כַּאֲשֶׁר נִשְׁפַּטְתִּי אֶת אֲבוֹתֵיכֶם בְּמִדְבַּר אֶרֶץ מִצְרָיִם כֵּן אִשָּׁפֵט אִתְּכֶם נְאֻם אֲדֹ-נָי ה'...

(יחזקאל, כ')

 


{כב} לָכֵן אֱמֹר לְבֵית יִשְׂרָאֵל כֹּה אָמַר אֲדֹ-נָי ה' לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה בֵּית יִשְׂרָאֵל כִּי אִם לְשֵׁם קָדְשִׁי אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאתֶם שָׁם: {כג} וְקִדַּשְׁתִּי אֶת שְׁמִי הַגָּדוֹל הַמְחֻלָּל בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם בְּתוֹכָם וְיָדְעוּ הַגּוֹיִם כִּי אֲנִי ה' נְאֻם אֲדֹ-נָי ה' בְּהִקָּדְשִׁי בָכֶם לְעֵינֵיהֶם... {לב} לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה נְאֻם אֲדֹ-נָי ה' יִוָּדַע לָכֶם בּוֹשׁוּ וְהִכָּלְמוּ מִדַּרְכֵיכֶם בֵּית יִשְׂרָאֵל...

(יחזקאל, ל"ו)

 

* כבר לפני שלוש מאות שנים הזהיר הבעש"ט:

 

מי שיעכב את הגאולה!

אלו יהיו רביים (הרבה רבנים, של הרבה חצרות...) שהם "יאק מאק" (ריקים כקליפת השומשום): בגלל רדיפת כבוד ומחלוקות!!

 

זה מה שגם יש לנו כיום בהנהגת הציבור הדתי והחרדי!

כל אחד כמו קורח: חפץ בשלטון, בשררה, בממון!

אין אפילו רב אחד או "גאון" אחד שמנסה לעורר את העם בישראל למלכות ה' דרך משיחבצעקה ל- ה', בשלט משיח בחזית הבית, בדגל משיח במכונית, בכינוסים ותהלוכות לבקש משיח!

 

משה רבנו, אברהם, דוד בן ישי נקראו בתואר "עבדי ה'"!

 

וַהֲקִמֹתִי עֲלֵיהֶם רֹעֶה אֶחָד וְרָעָה אֶתְהֶן אֵת עַבְדִּי דָוִיד הוּא יִרְעֶה אֹתָם וְהוּא יִהְיֶה לָהֶן לְרֹעֶה

(יחזקאל, ל"ד)

 

כיום מתקשטים הממשיכים של קורח ועכן בתארים:

 

"הגאון"...

"הראשון לציון"... (ראשל"צ)

"אדוננו מורנו"... (אדמו"ר)

 

האם הרמב"ם קרא לעצמו "גאון" כפי שרבים כיום הנמצאים בדרגת פרעוש לעומת הרמב"ם, מכנים עצמם?!

כל אלו המתקראים "אדוננו מורנו", "גאון" וכו': מוטציות של קורח ועדתו!!

 

האם ה' מלך העולם קרא למשה: "גאון"?! "ראשון לציון"?

 

"אדוננו": הוא ה' מלך העולם!

לא איזה מיוחס שמעביר שלטון הון ממון מאב לבן כדרך מלכי הגויים:

 

טירוף בעלזאי - בונים לנכד החתן מקוה פרטי לשלשה חדשים בעלות של 150 אלף דולר מפני שאסור לו ללכת למקוה יחד עם החסידים

http://bshch.blogspot.com/2015/05/150.html


 

אין כיום אפילו רב אחד(!) שמוכיח ציפייה אמיתית למלכות ה' דרך משיח ומאבק אמת על ארץ ישראל השלימה!

היה הצדיק הרבי מלובביץ (שלא אמר על עצמו שהוא משיח)...

היה הצדיק ישראל אבוחצירא...

היה הצדיק יעקב אבוחצירא

היה!... ואין יותר!

 

* בזוהר הקדוש מתוארים ראשי הציבור החרדי והדתי והכללי בדור זה, ערב גילוי משיח:

 

 

 

סוף דבר

 

אשרי אותם בודדים!

אותם בודדים בלבד אשר צועקים בקול רם ל-ה' לבקש משיח, ומפרסמים מכספם בעתונות ובתקשורת לעורר את העם בישראל למלכות ה' דרך משיח!

 

אוי ואבוי לכל השוטים והאהבלים שהלכו והצביעו לחזירי הון – שלטון – סירחון של ממשלות סדום: לנחש דרעי בן מכלוף ימ"ש, לליצמן, לנפתלי, לבוז'י וביבי!

 

טועים המתפללים החושבים שרק בזכות הטקסט אותו הם מריצים באופן אוטומטי ושיגרתי בבית הכנסת "וכסא דוד עבדך, מהרה בתוכה תכין..." הם ינצלו, ויהיו בגאולה!!

 

ה' מלך העולם מזכיר ומזהיר! רק בזכות הצעקה גאלתי ואגאל אתכם:

 

אמר להם הקב"ה [לישראל], דברים אני מבקש... ואני מוחל על כל עונותיכם, אמרו לו אין אנו יודעים,  אמר להם בכו והתחננו לפני ואני מקבל, אבותיכם כשנשתעבדו במצרים לא בתפילה פדיתי אותם...  בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם ניסים... בימי השופטים בבכיה שמעתי צעקתכם... וכן אנשי ירושלים אע"פ שהכעיסוני בשביל שבכו לפני רחמתי עליהם..."

(מדרש פר' תצוה, ל"ח, ד') 

וזה לשון רבינו בחיי (שמות ב, כ"ג): "ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה" - כי אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה, אלא מרוב שצעקו אל ה' מן העבודה קיבל תפילתם... לרמוז כי [בזה] תלוי ביאת הגואל".

 


ומובא בספר עץ הדעת טוב, מרבינו חיים ויטאל זצ"ל, עה"פ בתהלים (קכ"ד) "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם..." - "שזה מדבר אודות הגלות האחרונה באחרית הימים... ועתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם אל ויענם... ואין לנו תקוה אחרת... וזהו שנאמר עזרנו בשם ה'".

 

 

כך צריך אדם החפץ באמת בגאולה לצעוק בכל יום:

 

 

 

שבעה ילדים חרדים נשרפו למות בברוקלין:

 

 

רבנים ומתפללים בבית הכנסת בהר נוף נרצחו

 

 

אבל "גדולי הדור" אינם עושים את אשר הם מצווים לעשות בעת צרה, כדברי הרמב"ם בהלכות תענית: לצעוק בקול גדול, בקול רם ל –ה', עם שופרות?!

 

א}  מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו:

 

ב}  ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם:

 

ג}  אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית. הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי:

(הרמב"ם, הלכות תענית פרק א')

 

 

בכל יום אסון רודף אסון, עם תינוקות, ילדים, נשים: וכל "הגאונים" ו"גדולי הדור" מורדים ב- ה' ולא דורשים לצעוק ביחד ל- ה' לבקש משיח?!

 


הרי גם כל ההוריקן הנוראי של "האביב הערבי" המתרחש כבר שנים במזרח התיכון, "אביב" שנהפך לשחיטה המונית בינם לבין עצמם:

 

זהו הוריקן דמים שמטרתו הסופית היא מדינת ישראל!!

 

אינכם מבינים שהטירוף המשתולל שכבר יצא משליטה בסוריה, בעיראק, בתימן, במצרים, בלבנון ובאיראן:

 

כולו בסופו של דבר יגיע כמו בומרנג לגבולות מדינת ישראל!?

 

כדי שהעם בישראל: יצעק ל- ה' לבקש משיח!

 

אם לא צועקים ל-ה' בטוב! בהבנה! בהכרת תודה!

אזי יצעקו בשיטת "יד חזקה – בזרוע נטויה – בחימה שפוכה"!!

 

כמו שבני ישראל במצרים צעקו רק אחרי שנזרקו ילדי העברים לתניני היאור, ורק הודות לצעקה – נשלח משה!

 

אוי ואבוי! האם כבר שכחתם מה אמרו להוריכם הרבנים באירופה ערב השואה לפני 75 שנים?!...

 

אדמו"ר בעלז אהרון רוקח הרדים את קהילתו, אבל כאשר דהרו רכבות המוות עם חסידיו לאושויץ, הוא ואחיו נמלטו לארץ ישראל!

 

כך גם אדמו"ר סאטמר יואליש טייטלבאום הרדים את קהילתו, אבל כאשר חסידיו הובלו ברכבות המות שדהרו לאושויץ: הוא ומקורביו נמלטו מאירופה הבוערת ברכבת המיוחסים של קסטנר "הציוני"! לציונים שכמותו: לעגו הסאטמרים ימ"ש!

 

אל תגידו שלא הוזהרתם!

 

שר הביטחון יעלון: כל מדינת ישראל נמצאת בטווח האיום הגרעיני האיראני וכך גם אירופה

בנאומו לפני כנס הרצליה במרכז הבין תחומי ביום שלישי 9.6 אמר שר הביטחון משה (בוגי) יעלון, כי איראן תהפוך למדינת סף גרעינית בתוך פחות משנה ובטווח טיליה הנוכחיים נמצאת כל מדינת ישראל, רוב מדינות אירופה ובתוך שנה גם חופה המזרחי של ארה"ב יהיו תחת איום גרעיני.

 

ערי ישראל עומדות בפני גזירות שלעומתן שואת יהודי אירופה תחוויר: פצצות אטום ישוגרו על ערי ישראל, בנוסף לכמויות הטילים וכו'!

 

ה' מלך העולם יושיע את ישראל רק דרך המנהיג שבחר – המשיח, לא דרך רבני אושויץ וטרבלינקה!!

 

 

ציפייה למלכות ה' פירושה:

 

* לצעוק כל יום ל- ה' בקול רם לבקש משיח...

* לפרסם בעתונים ובתקשורת התעוררות ואזהרה לבקש משיח...

* לשים בחזית הבית שלט "בוחרים משיח"...

* לשים דגל משיח ברכב...

 

לטובתכם קיראו ותעשו

 

מה לעשות כדי להינצל

 

התשובה לדגל השחור של דאעש: דגל משיח!

 


התשובה לפצצות האטום הנמצאות כבר בידי איראן: מלך המשיח בסיוע צבאות ה' מלך!

 

לא יעזרו לכם "כיפת ברזל", "שרביט קסמים", לא יעזור המקלט האטומי, לחו"ל לא תוכלו לברוח לא למילקי של ברלין, לא לערבות של אוסטרליה ולא ליערות של ברזיל, כי בקרוב ירדפו שם אחר היהודים עם מקלות ואבנים!

 

בקרוב ישראל תעמוד במצב בו יבינו גם הכסילים: בלי ה' – אין ישראל!!

 

לא יעזרו לכם ביבי, נפתלי ובוגי!

לא יעזרו לכם רבני עגל הזהב שמשתכרים (רב של עיר) מעל 10,000$ לחודש + מעטפות מזומנים מחתונות, בריתות ומחליבת עסקי הכשרויות!

הרבנים היום בדורו של משיח הפכו את הדת לעסק מכניס: קרדום לחפור בו!

 

כל ההולך אחר נוכלים כיונה מצגר, יאשיהו פינטו, מוטי איילון, הרב ברלנד, הרב לאו חובב המזומנים, גם כל שאר הרבנים – שאינם באמת מבקשים משיח: לא יהיה בגאולה!

 

רק מי שיבחר משיח, בצעקה, פרסום וכו': ישאר!

לכל האחרים: "אל תבואו בטענות", נאמר לכם בשפה מאד מאד עדינה...

 

מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014

● מדברי החפץ חיים: לאחר עשר שמיטות בתשע"ה תפרוץ מלחמה גדולה ולאחריה יבוא משיח
● והנה יש עוד עיקר גדול, דבר שמקרב את הגאולה והוא התפילה והצעקה ● יש לתבוע את הגאולה כפועל שכיר המבקש את שכרו ● עִקַּר מַהוּת מִלְחֶמֶת גוֹג וּמָגוֹג וְעִקַּר סַכָּנָתָהּ, הִיא מִלְחֶמֶת הָאֱמוּנָה לְעֻמַּת הַכְּפִירָה.

עדכוני י"ט באדר ה'תשע"ה / 10.3.2015

בדיקה עצמית: האם אני אשאר חי ושלם מהמלחמות והארועים הקרבים.
הגאולה הנוכחית תבוא כפי שכתבנו באופן כוחני ואלים: באופן סינתטי!! מי שחושב שהוא יגן על עצמו ובני משפחתו במקלט אטומי או במסיכת אב"כ – הוזה באשליות!


רבי נחמן מברסלב: עיקר העבודה, הישועה לפרט ולכלל, תבוא דווקא על ידי: הצעקה!... חסידי ברסלב צריכים לצעוק ל- ה' לבקש משיח כנדרש! להפסיק עם הפולחן של "טיסות לאומן", ממש כמו חב"ד שנוסעים לציון הרבי מלובביץ' – במקום להלחם על ארץ ישראל ולפרסם משיח!

עדכוני א' בכסלו ה'תשע"ה / 23.11.2014

 מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.