בס"ד


 

רבי נחמן מברסלב: עיקר העבודה, הישועה לפרט ולכלל, תבוא דווקא על ידי: הצעקה!... חסידי ברסלב צריכים לצעוק ל- ה' לבקש משיח כנדרש! להפסיק עם הפולחן של "טיסות לאומן", ממש כמו חב"ד שנוסעים לציון הרבי מלובביץ' – במקום להלחם על ארץ ישראל ולפרסם משיח כפי שדרש!
עדכוני א' בכסלו ה'תשע"ה / 23.11.2014


 

כך אמר רבי נחמן:

 

צריך כל אדם לצעוק לפני השם יתברך ולישא אליו לבו ית' כאילו הוא באמצע הים, תלוי על חוט השערה והרוח סוערת עד לב השמים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט שאין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת אין לו עצה ומנוס, כי אם לישא עיניו ולבו אל השם יתברך, ולצעוק אליו ית', כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם כאשר יודע כל אחד בנפשו.

 

 

כך אמר הצדיק רבי נחמן מברסלב על חשיבות הצעקה:

 

* העצה שלנו היא לצעוק בימים אלו להשם יתברך!...

 

* עיקר הדגש על הצעקה, שעל ידי זה עיקר הגאולה בכלל ובפרט בכל אדם ובכל זמן!!...

 

* הישועה לעם ישראל במצרים באה דווקא על ידי: הצעקה!!...

 

* אדם צריך לחוס על עצמו ויצעק הרבה להשם יתברך ועל ידי זה יזכה לפי בחינתו להוליד מוחין והדעת!

 

צעקה ברסלב

 

* הצעקות הן בעצם כחבלי לידה!

 

* נשמות עם ישראל שרשם גבוה, אבל כגודל אצילות הפרי, כך גם גודל וקושי הקליפה העוטפת את הפרי: הקליפה המכסה את הנשמה הטהורה...

 

איך שובר אדם את הקליפה (הסטרא אחרא, יצר הרע וכו') ומוליד פנימיות נשמתו שהיא החלק האלוקי ממעל (נשמת האדם היא מהבורא – טהורה ונקיה):

 

כמו אישה שצריכה ללדת: צועקת!

 

הזוהר הקדוש מגלה לנו שהצעקות של היולדת אינן סתם משהו שהיא צועקת מצער!

 

הצעקה היא מה שגורם ללידה!

הצעקה גורמת שהנשמה של הילד תצא מהכוח אל הפועל!!

 

כך גם, אומר ר' נחמן: הצעקה של עם ישראל במצרים הולידה את עם ישראל והוציאה אותם ממצרים!!

 

שימו לב גם לצעקה של התינוק שנולד: בצעקה שלו הוא מתחיל לנשום עצמאי ונפתח פרק חייו!

 

ברסלב

 

דברי ר' נחמן מברסלב על הצעקה:

 

ולבאר כל זה, מגלה לנו מוהרנ"ת שעיקר העצה שלנו הוא לצעוק בימים אלו להשם יתברך 'וזה בחינת שובבי"ם שבהם נוהגים הכשרים להתענות ולצעוק לה' יתברך בתפילות וסליחות

עיין שם בהמשך דבריו, ששם עיקר הדגש על הצעקה 'בוודאי יחוס על עצמו ויצעק הרבה להשם יתברך יעל ידי זה יזכה לפי בחינתו להוליד מוחין והדעת שעל ידי זה עיקר הגאולה בכלל ובפרט בכל אדם ובכל זמן'. – לקוטי הלכות ההלכות גילוח הלכה ה'.

עיין שם שהביא כל הפסוקים מצעקת בני ישראל במצרים שעל ידי זה דווקא, בא הישועה.

ולכאורה מה עניין הצעקה מה מתקנים בזה?

רבנו מתאר את זה בתורה כ' כ"א ובתורה ל"ו, שהצעקות הם בעצם כחבלי לידה שבעצם נשמת ישראל, כי נשמות ישראל שרשם גבוה מאד כנ"ל, אבל מחמת זה גופא גם ה-לעומת זה שלו גדול מאד, כי זה לעומת זה ברא אלוקים ורבנו מדמה את זה שם בתורה ל"ו כקליפה הקודמת לפרי, והוא התאווה הנבזה הזה שתופס את היהודי מכל צדדיו, וזה מה שכתב האר"י שנשמת ישראל שרשם בעצם מחטא זו של אדה"ר, כי זה השורש של הקליפה ומכסה שמכסה על נשמתם, שזה הירידה למצרים ערות הארץ. ובזה יתורץ הקושיא הראשונה שהקשנו.

ואיך שובר האדם הקלי' הזאת, ומוליד פנימיות נשמתו החלק אלוקי ממעל שלו הנקודת היהדות שלו איך שוברים את זה ומגלים את זה

על זה אומר רבנו כמו אישה שצריכה ללדת צועקת ומגלה לנו הזוהר שהצעקות אינם סתם משהו תכני שהיא צועקת מצער, הצעקה - הוא - מה שגורם הלידה, הצעקה גורם שהנשמה של הילד יצא מכוח אל הפועל.

אותו דבר כאן הצעקה מוליד את עם ישראל ומוציא אותם ממצרים!

מתי הזמן לקיים עצה זו של רבנו?

את התיקון הכללי אנו אומרים כל הזמן אבל מתי הזמן המסוגל ביותר לקיים עצה זו של רבנו.

מגלה לנו מוהרנ"ת הזמן הוא בשובבי"ם – אנשים פשוטים אל תצומו, אבל עיקר העבודה, לצעוק, ולהיוולד מחדש יהודי קדוש וטהור חסיד ברסלב אמיתי!, אמן.

 

 

הרב הלל צייטלין ז"ל: דברי ר' נחמן על הצעקה

 

פעם – מספר רבי נתן – "עמדתי לפניו [לפני רבינו] והוא ז"ל היה מונח על מיטתו ונזרקו דיבורים אלו מתוך פיו הקדוש: עיקר העיקרים הוא – מבטן שאול שועתי", והיה רגיל לומר לתלמידיו: "ואפילו כשנופלין לעמקי רפש, כמו שנפל כל אחד מכם כמו שנפל, צועקים וצועקים וצועקים. פעם אמר ר' נתן לרבינו ז"ל בדרך קובלנא: "יגעתי בקוראי, ניחר גרוני, כלו עיני מייחל לאלוקי". והרים רבינו ז"ל את ידו מעט ואמר בלשון רכה: אם כן, מה לעשות? כלומר: בוודאי אסור להרהר אחריו ית' ובוודאי צדיק ה'. אחר כך אמר לו: הלא דוד המלך ע"ה כשאמר: "יגעתי בקוראי, ניחר גרוני" היה כפשוטו, שכבר קרא כל כך עד שהיה עייף ויגע ממש בקוראו וניחר גרונו ממש, ואתה, תודה לאל, עדיין בכוחך..

 

ידוע מה שאמר מוהרנ"ת ז"ל: שצעק פעם לפני ה' כל כך "הצילני מקליפת המן עמלק", כאילו שעמלק עומד עליו עם גרזן ועומד לרצחו ממש, ואם ראשונים צעקו כך מה נאמר אנחנו, ובוודאי שאנו צריכין להרים קולנו לפני ה', כי האדם בסכנה גדולה כפי שיודע כל אחד בנפשו.

 

מקורות תורה ואחרים שמסבירים את חשיבות הצעקה והציווי לצעוק:

 

רק אחרי שישראל צעקו הם נגאלו: מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה: רק אחרי שישראל צעקו – רק אז הם נגאלו !
רק אם ישראל יצעקו – רק אז הם יגאלו!כך צריך לצעוק בקול רם בכל יום:

 

 

חזרנו והזהרנו!

 

בקרוב מאוד המצב הקשה בישראל ובעולם יביא כל אחד לצעוק מ"עומקא דליבא" מכל הלב!

 

ה' מלך העולם יביא רבים מעם ישראל כולל "אנשי אמונה" לכאלו מצבים השם ישמור: שיצרחו ל- ה' שיושיע אותם!

כפי שבמצרים נזרקו הילדים לתנינים, רק מרוב הצרות צעקו ל-ה': רק אז ה' שמע את צעקת בני ישראל ושלח להם גואל.

 

תעצרו ותתבוננו, כמה אסונות מוזרים ותכופים מתרחשים סביבכם:

 

* מטיילים ישראלים צעירים בחו"ל מוצאים את מותם בטביעה בנהר, בקפיאה למוות בשלג, באוטובוס שמתדרדר לתהום...

 

* תינוקת בת 3 חודשים וצעירה נדרסות למוות בפיגוע בירושלים...

 

* אברך צעיר מת מוות פתאומי...

 

* חדשות שמוסתרות פורצות ודולפות על "אדם בקרית ספר שצנח מקומה חמישית, מבוצעת בו החייאה": מה זה "צנח" = התאבד, כי הגיע ללחץ נפשי בדרגה נוראית שהנשמה לא יכולה לסבול!...

 

בנוסף ל"אסונות הרגילים" נוספו גם ישמעאלים מרצחים, אך "גדולי הדור" לא יודעים מה לענות לרב הישיבה שבא להתייעץ עמם, אמנם "משיח צריך לבוא" אך על הרבנים להורות לצעוק בקול גדול כדי שיתגלה.

 

הרב קנייבסקי שמע על הטבח: "משיח צריך לבוא"

רבה של קהילת "בני תורה" בשכונת הר נוף סיפר לרב קנייבסקי על המראות הקשים בפיגוע הרצחני. ''כצאן לטבח יובל, כמו שחיטה".

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/287786

 

 

ה' מלך העולם כבר הזהיר!

 

ה' יודע ומודיע מראש שלא ירצו את מלכותו, דרך המועמד שבחר להנהיג – המשיח!...

ה' יודע ומודיע מראש (יחזקאל כ') שאת מלכותו: יביא ביד חזקה! בזרוע נטויה! בחימה שפוכה!...

 

אומרים לבנאדם:

 

שים דגל משיח על הרכב...

שים שלט משיח בחזית הבית...

שים מודעה מכספך בעתונים על משיח לעורר את העם...

תצעק ל- ה' בקול רם לבקש משיח...

עלה לשיחות מאזינים ברדיו ודבר על כך...

 

הבנאדם עונה: "למה מה קרה?!... איפה זה כתוב?!... למה, מי הרב שלך?!"...

 

כמו שחזרנו והזהרנו!

 

האם "לא מספיקות" לעם ישראל הגזירות הנוראיות שהולכות וגוברות בכל יום: אסונות וטרגדיות מוזרות!

 

איך יתכן שטבח חרדי צעיר מתולדות אהרון צונח לסיר בישול רותח בערב הושענא רבה וחוטף כוויות נוראיות?!

 

תולדות אהרון

 

תולדות אהרן: הטבח נפל לתוך סיר המרק ונפצע

בעיצומם של ההכנות במטבח של חצר חסידות תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים, נפל אחד הטבחים, מאברכי החסידות, לתוך סיר מרק רותח ונפצע באורח בינוני

קישורכל אחד שלא יצעק היום בטוב לבקש משיח...

 

יצעק מחר מצרות: בבחינת "נאקה, אנחה, שועה..." כפי שבני ישראל זעקו לאחר הצרות הרבות שלחצו אותם המצרים לאורך "ימים רבים"...

 

{כג} וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבֹדָה: {כד} וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב...

(שמות, ב')

 

אור החיים>  מן העבודה. פי' לא שצעקו לאל שיושיעם אלא צעקו מן הצער כאדם הצועק מכאבו. ומודיע הכתוב כי אותה צעקה עלתה לפני ה', והוא אומרו שועתם וגו' מן העבודה פי' מצער העבודה וישמע ה' את נאקתם פירוש הרמת קול כאבם.

 

 

* במקום שחסידי ר' נחמן יצעקו ל- ה' ויבקשו משיח...

 

רובם פיתחו פולחן עבודה זרה: נסיעה לציון הרבי באומן...

 

דווקא בראש השנה, נוטשים את האישה והילדים, עוזבים את הארץ וטסים לגלות אומן, למדינת האוקראינים האנטישמים ימ"ש: שם בתקופת השואה הסגירו יהודים להשמדה, ארעו פרעות ופוגרומים ומשם בא גם איוון האיום דמניוק!...

 

בראש הסוחרים במפעל מניב הרווחים של הטיסות לאומן: הרב סוטה המין אליעזר ברלנד ובניו, שקיבל כספים עבור "אומן טורס" ובניו חגגו בכספים...

 

 

כתבה מזעזעת איך כל שנה ננטשות הנשים החרדיות:

 

"ומה איתנו?" - הברסלביות שנשארות בארץ

גם השנה עשרות אלפי גברים טסו לאומן כדי להתפלל על קברו של רבי נחמן מברסלב וגם השנה הם השאירו את הנשים בבית. הנשים שנשארות לבד שנה אחר שנה, משרטטות תמונה מורכבת. רובן מודות שהן משלמות מחיר, אבל הוא משתלם.

http://judaism.walla.co.il/item/2787845

 

לבד שבתות וחגים

 


כך גם אנשי חב"ד, המירו את הציווי של הרבי מלובביץ' להלחם על ארץ ישראל ולפרסם משיח: בפולחן עבודה זרה של נסיעה לציון הלובביץ בניו יורק!...

 

לא תראו אותם עומדים בצמתים עם שלטי משיח...

לא תשמעו אותם בשיחות מאזינים ברדיו מדברים בנושא...

"אין להם כסף" לפרסם מודעות בנושא משיח בעתונים...

כן יש להם כסף וזמן להתיצב פעם אחר פעם בשדה התעופה בן גוריון במסגרת "חב"ד טורס": עבודה זרה של נסיעה לציון הרבי בניו יורק...

 

לשיטתם הנסיעה לצדיק תסייע להם במשבר אישי, אך ההיפך הוא הנכון, כי הצדיק מצפה מהם לפעול למען כלל ישראל בקירוב הגאולה על ידי פרסום הפצת ביאת המשיח, הרי בתקופת משיח לא רק שהצרה הפרטית שלהם תעלם, אלא כל ישראל והעולם יגיעו לידי תיקון, בגלל עוונותינו ועוון אבותינו שנמשכים מאז חטא אדם וחוה.

לא פלא שאסון רודף אסון בקהילות חב"ד והחרדים בכלל!

 

 

סוף דבר

 

כפי שהרבי מלובביץ' לא אמר על עצמו שהוא המשיח...

כך גם הצדיק רבי נחמן לא הבטיח "שיוציא מהגהנום" כל מי שיבקר בציון שלו...

פושע נתעב כמו אריה דרעי ימ"ש ביקר באומן: וסופו שישב בכלא מאחורי הסורגים בישראל...

דודו טופז נסע לאומן וסופו שנרצח בכלא הישראלי בידי ערבים ימ"ש ושיקרו כאילו "התאבד"...

 

אילו החסידים השוטים היו משקיעים כספם בפירסום משיח במקום בנסיעות הלוך ושוב לציונים בגלות...

אילו היו צועקים בקול רם ל- ה' לבקש משיח כפי שדרשו בציווי מפורש ר' נחמן והרבי מלובביץ': כבר מזמן היה מתגלה משיח והיינו רואים את ר' נחמן, את הרבי מלובביץ', את אברהם יצחק ויעקב והאמהות הקדושות!

 

בכל יום שעובר מתגלות שחיתויות חזירי הון – שלטון – עולם תחתון: החזיר אולמרט, החזיר פואד, החזיר עופר עייני, החזיר אהוד ברק, החזיר יונה מצגר, החזיר יאשיהו פינטו וכו'!

 

מי שרוצה להיות עבד לחזירי הון שלטון: לא ישאר בגאולה!

 

עונשו של הבוחר להיות עבד:

 

{ה} ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי: {ו} והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם:

(שמות, כ"א)

 

כל יום שעובר, אסון רודף אסון ועוד ועוד אנשים צועקים וצורחים ל- ה' בבכי מר ונורא:

 

הולך וקרב היום בו תשמע זעקה מקצה ארץ ועד סופה לישועת ה' שיגלה את המשיח!

 

אשרי אותם בודדים שמתמידים בעקשנות וצועקים ל- ה' שיביא מלכותו דרך משיח!

 

כמו שאמר ר' נחמן מברסלב:

 

צריך כל אדם לצעוק לפני השם יתברך ולישא אליו לבו ית' כאילו הוא באמצע הים, תלוי על חוט השערה והרוח סוערת עד לב השמים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט שאין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת אין לו עצה ומנוס, כי אם לישא עיניו ולבו אל השם יתברך, ולצעוק אליו ית', כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם כאשר יודע כל אחד בנפשו.

 

 

האם רבי נחמן רמז על ביאת משיח בשנת ה'תשע"ה (השנה הנוכחית)?

 

ראשי תיבות "בה'תשע"ה": "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"

 

 

הגאון מוילנא (1720 – 1797) אמר: "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח...

 

ראו את פלישת רוסיה לחצי האי קרים! ושליחת צוללות ומטוסים עד לשוודיה.

 

לאור פלישת רוסיה לחצי האי קרים בשפת הים השחור – נזכור מה אמר הגאון מוילנה: "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח...
● הפגנות החרדים נגד גיוס לצבא- השוואה לשבטי ישראל שלא רצו להלחם ביושב הארץ הכנעני לפי צו ה'...

עדכוני ז' באדר ב' ה'תשע"ד / 9.3.2014

 

העיקר הי"ב של הרמב"ם:
"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה  עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

הרמב"ם בהלכות תענית:
מצוה עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הציבור שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות "


הרב מנחם שניאורסאהן (הרבי מלובביץ): 
שיחת כ"ח ניסן התשנ"א "ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!!"


מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014

גזירות, אסונות וטרגדיות רצופות בסדרות במגזר הדתי והחרדי: נענים באדישות ובאטימות לב הגובלת בטמטום!?
"רבנים" + "גדולי דור" מצפצפים על הציווי של הרמב"ם לצעוק ל- ה' בעת צרה – ועדר הכבשים משלם בדם!

עדכוני ו' באלול ה'תשע"ד / 1.9.2014

מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.