בס"ד


 

על כל אחד להוכיח את הציפייה למלכות ה' דרך משיח:
שימו שלט "בוחרים משיח" בחזית הבית ועל המכונית:
ביום הדין הקרוב – ישאלו אתכם על כך!
עדכוני כ"ט באב ה'תשע"ד / 25.8.2014


 

פרסומי ציפייה למשיח מדהימים!

 

 

 

כל נשמה שיורדת לעולם הזה לגלגול, נשבעת לשכינה לפני שהיא נכנסת לגוף האדם: לפרסם את שם ה' ולבקש משיח!...

 

הנשמה מגיעה לעולם זה כדי לתקן את עוונותיה מגלגולים קודמים, ולהמליך את ה' כמלך דרך שלטון המשיח.

 

בסיום הגלגול בכדור הארץ, כל נשמה של אדם שנפטר מגיעה לבית דין שמים...

שם שואלים אותה: "ציפית לישועה"?!...

 

"אמרו חכמים: בשעה שמכניסין אדם לדין – שואלים אותו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, ציפית לישועה?!"

(מסכת שבת, דף ל"א, ע"א)

 

 

אדם חייב להוכיח את ציפייתו למשיח, ועל כך ישפט בבית דין שמים:

 

אם צעק כל יום בקול רם לבקש משיח...

אם בחזית ביתו שם שלט "בוחרים משיח"...

במכונית – דגל משיח...

אם חילק פלאיירים על ביאת המשיח...

אם שם מודעות אזהרה בעיתונות ובתקשורת...

 

לפירוט הדרישות לחץ כאן: מה לעשות כדי להינצל

 


ה' מלך העולם אנא שלח משיח 


בגאולה ראשונה, מי שלא שם סימן על משקוף הדלת לפי הוראת משה: חטף מכת בכורות, ולא יצא לגאולה!

 

מי שמתבייש כיום לשים שלט משיח בחזית ביתו...

אבל לא מתבייש לשים תמונה או שלט של אחד מסרסורי השלטון או סרסורי הדת תאבי הכבוד, השררה והממון מחבורת רבני קורח ועדתו: יאבד עמם!

 

אמר הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל (בספרו אור יחזקאל מאמר אמונת הגאולה), כי זאת עלינו לדעת, שרק אלו אשר ציפו לגאולה הם יזכו לראותה, וכשם שמצינו גבי יציאת מצרים שיצאו אחד מחמשה, ויש אומרים אחד מחמישים, ואמרו חז"ל (שמות רבה י"ד), שהקב"ה שהוא בוחן כליות ולב, ראה באחרים שהיה להם שררות במצרים והיה חסר להם רצון לצאת ממצרים, משום כך מתו בשלשת ימי אפלה ולא זכו לצאת ממצרים. כמו כן יהא בגאולה העתידה שהצפיה לגאולה, תנאי הכרחי לזכות לגאולה.כאשר בקרוב יתגלה המשיח...

 

הוא ישפוט כל אחד ואחד מכם:

האם ציפיתם למלכות ה' דרך משיח?!...

או שתמכתם בסרסורי השלטון של חבורת הון – סדום – עולם תחתון, ובסרסורי הדת, רבני הממון!

 

ה' מלך העולם בחר: במשיח!

ה' לא בחר בסרסורי השלטון או בעדת "הגאונים", "הראשל"צים", או חבורת "אדוננו מורנו" (אדמו"רים)...

 

כבר לפני 9 שנים אמר הרב יצחק כדורי:

 

המשיח ישנו, הוא פועל, והוא גם מוכר לחצי המדינה, רק לא חושבים שזה הוא...

 

דברי הרב כדורי על המשיח כפי שנמסרו לפני 8 שנים:
נשמת משיח התעברה באדם מישראל ● המשיח כמנהיג לא יישב בשום לישכה, אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים, שביניהם גם כלי התקשורת ● המשיח יתגלה בתחילה לבודדים שיידעו על היותו משיח: לאו דווקא לגדולי תורה, אלא גם לכאלו המזהים כח הנהגה מבלי יכולת להסבירו! ● רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים, אך עד כה לא ידעו שזהו המשיח ● סודו של המשיח (זהותו) הינו סוד חצי מדינה.

עדכוני י"ד באדר א' ה'תשע"ד / 14.2.2014

 

 

המשיח יתגלה כפי שמשה התגלה:

 

{כג} ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה: {כד} וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב: {כה} וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים...

 

...{ז} ויאמר ה' (למשה) ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו: {ח} וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי: {ט} ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם: {י} ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים:

(שמות, ב', ג')

 

רק בזכות שצעקו ל- ה': נשלח משה!

לעם ישראל במצרים לא היו זכויות, ההיפך!

העם ירד ל- מ"ט שערי טומאה!

אז בזכות מה נגאל: בזכות הציפייה למלכות ה'! בזכות הצעקה!

 

אם בני ישראל לא היו צועקים במצרים ל-ה' שיגאל אותם, כבר לא היתה להם תקומה:

 

אור החיים> ואלו לא הוציא הקב''ה את אבותינו ממצרים עדיין וגו' כי אם היו מתעכבים שם עוד היו נכנסים בנ' שערי טומאה ולא היתה תקומה לזה גאלם מיד ולא שהו אפי' שיעור שיספיק בצקם להחמיץ...

 

כך גם כיום! רק מי שיוכיח ציפייה ל-ה' בצעקה, בשלט בפירסום: ינצל!

 

העיקר הי"ב של הרמב"ם:

 

"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"

 

 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבין קרבנות. ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו. או מי שאינו מחכה לביאתו. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. אלא בתורה ובמשה רבינו.

(הרמב"ם, הלכות מלכים, י"א)

 

 

אינו מחכה למשיח, פירושו:

אינו צועק בקול רם לבקשו...

אינו שם שלט משיח ברכב ובחזית הבית...

אינו מזהיר אחרים במודעות בעיתונים ובתקשורת...

 

 משיח יתגלה בקרוב גם "בלי טובות":

 

מי שלא שם שלט משיח...

שם שלט עם מודעת אבל...

 

מי שלא צועק לבקש משיח...

צועק: אוי!... מחלה!... מלחמה!... צבע אדום!...

 

למה תסבלו, אהבלים יקרים?

ה' ימלוך עליכם בקרוב: אם תרצו או לא!

כל מי שלא הכין את מלכות ה' דרך משיח: לא יהיה בגאולה!

 

"דור עקש ופתלתל: הל-ה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך"

(פרשת האזינו, דברים ל"ב)

 

 

ה' מבטיח מראש: "ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"!

 

{לב} והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן: {לג} חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם: {לד} והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה: {לה} והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים: {לו} כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאם אדני ה': {לז} והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית: {לח} וברותי מכם המרדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי אני ה'

(יחזקאל, כ')

 

 

פירוט מקורות תורה ואחרים, שמהם משתמע הציווי:

עם ישראל יגאל רק אם נצעק ל- ה' בקול רם לבקש את מלכותו דרך המשיח!

 

רק אחרי שישראל צעקו הם נגאלו: מקורות תורה, נביאים, כתובים, חכמים ורבנים המוכיחים את הטענה: רק אחרי שישראל צעקו – רק אז הם נגאלו !
רק אם ישראל יצעקו – רק אז הם יגאלו!

 הקיבוצניקים מ'עוטף עזה' מסרבים לבקש סליחה על 'גירוש קטיף'

עובדה: "ואני, משפחתי, שכני ב"שירת הים" ושאר 10,000 היהודים בגוש קטיף וצפון השומרון - מה אנחנו, לא תושבים? לא שכחנו. לא נשכח. ולא נסלח. תושבי הקיבוצים מעוטף עזה מסרבים להתחרט על תמיכתם ב'גירוש קטיף' - עכשיו הם מאיימים לעזוב את הקיבוצים בגלל שהם חוטפים פצצות המרגמה מעזה. משה יעלון שתיכנן את גירוש קטיף' אך לא ביצע, מתגלה עכשיו ככישלון ענק.

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=981025מדוע המשיח אמור להתגלות ולהנהיג בקרוב?!
כל הסימנים כבר ברורים, רק תפקחו את העיניים!

עדכוני ה' באייר ה'תשע"ד / 5.5.2014

הנביא יואל: "הירח יהפך לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" ● ביום ראשון של פסח ט"ו ניסן, 15.4.14 (בליקוי הירח) צבע הירח: אדום! ● בשנה וחצי הקרובות יהיו ארבעה פעמים בהם הירח יהיה אדום: ראו מה קרה לעם ישראל בפעמים הקודמות בהן הירח נצבע באדום!...
● האם ילוסטון בארה"ב לקראת התפרצות סופר וולקנית?

עדכוני י' בניסן ה'תשע"ד / 10.4.2014

בארה"ב ובבריטניה גל מתמשך של אסונות – סופות ושטפונות: "בממדים תנ"כים"! ● המדענים שואלים: "האם מזג האויר בעולם השתגע?!" ● התשובה כבר כתובה אצל חז"ל: לעתיד לבוא (תקופת משיח) הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה שנאמר "הנה היום בא בוער כתנור" וכו' ● אכן כבר הפעילו משמים את קוביות הדומינו של סדרת ארועי טבע קשים שרק ילכו ויגברו!

עדכוני ל' באדר א' ה'תשע"ד / 2.3.2014

לאור פלישת רוסיה לחצי האי קרים בשפת הים השחור – נזכור מה אמר הגאון מוילנה: "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח...
● הפגנות החרדים נגד גיוס לצבא- השוואה לשבטי ישראל שלא רצו להלחם ביושב הארץ הכנעני לפי צו ה'...

עדכוני ז' באדר ב' ה'תשע"ד / 9.3.2014
מה לעשות כדי להינצלמקורות מהתורה, נביאים, רמב"ם וכו':
המשיח יבוא רק אחרי שנצעק לבקש אותו כפי שצעקו אבותינו במצרים.